Kære beboer i Glamsbjerg og omegn!

Foreningen Glamsbjerg er byens borgerforening og ”lokalråd”! Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og fællesskab for alle bor-gere i Glamsbjerg.

Foreningen Glamsbjerg:

• arrangerede i 2015 ”Glamsbjerg Fødevaremarked”, som blev en meget stor succes

• har aktiemajoriteten og dermed flertallet og formandsposten i bestyrelsen i det borgerejede Glamsbjerg Hotel A/S

• følger i de næste 2 år op med en længere proces i forbindelse med, at Glams-bjerg af Assens Kommune i ” Planstrategi 2015” er udpeget til kommunens ud-dannelsesby - ”Campus Glamsbjerg”

Dette sker på baggrund i de mange uddannelsesinstitutioner – set i forhold til byens størrelse

• sørger for, at flagene bliver rejst i byen på de nationale flagdage og på særlige festdage

• arbejder sammen med Handelsstandsforeningen og Assens Kommune om at få en ny og bedre gadebelysning i bymidten

• arrangerer julearrangementet i Glamsbjerg Kirke og på Torvet i samarbejde med menighedsrådet, Lions Glamsbjerg m.fl.

• har designet en helt ny og tidssvarende hjemmeside med adressen www.glamsbjerg.dk

• markedsfører Glamsbjerg

• samarbejder med vore nabobyer og Assens Kommune om medborgerskab

• samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, Glamsbjerg Handelsstandsfor-ening, virksomhederne og håndværkerne i Glamsbjerg

Se mere på vores hjemmeside www.glamsbjerg.dk og følg os på Facebook.Campus Glamsbjerg

Foreningen Glamsbjerg er i forbin-delse med udpegningen af byen som kommunens uddannelsesby – Campus Glamsbjerg – gået i gang med at udvikle ideer til, hvordan vi kan skabe fremtidens dynamiske og kreative uddannel-sesby, hvor Glamsbjerg med en ny identitet og selvopfattelse opleves som en by, hvor alle uddannelses-institutioner fysisk udgør en sam-menhængende enhed.

Dette initiativ skal samtidig gøre

Glamsbjerg kendt over hele Fyn/ Syddanmark som en unik og spændende by at bosætte sig.
Glamsbjerg Hotel

Glamsbjerg Hotel skal have ny for-pagter her i løbet af 2016. Vores nuværende forpagter og daglige leder på hotellet har efter 10 års dygtig og professionel indsats valgt at opsige kontrakten. Det har vi i bestyrelsen forståelse for og er derfor gået i gang med at finde en ny forpagter / et forpag-terpar snarest muligt.

Glamsbjerg Hotel fremstår som en veldrevet virksomhed i særdeles præsentable bygninger. Vi forven-ter derfor at finde en smidig løs-ning, så overgangen til en ny for-pagter/et forpagterpar kan for-løbe glidende. Således vil vore gæster på hotellet blive mindst muligt påvirket af overgangen.


Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:

  • Formand Bent Schmidt, 26132860 / besch@assens.dk 
  • Næstformand Dennis Christensen 20140593 / Info@glamsbjergfritidscenter.dk
  • Kasserer Kurt Druud Jensen, 20124227.
  • Sekretær Per Bruun Madsen, 28550891 / pbm@fynskebank.dk 
  • Medlem Carsten Mogensen, 41828699.

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen Glamsbjerg

Biografen i Glamsbjerg