Bilag til referat af generalforsamling 2017:

  

Formandens beretning ved Foreningen Glamsbjergs generalforsamling – 2017/18.

 

Fremlagt: Onsdag den 28. februar 2018 i Glamsbjerg Fritidscenter.

 

Medlemstal:

Jeg vil igen i år traditionen tro orientere om vores medlemstal for 2017. Det er på 249, mod en 258 i 2016. (232 i 2015 og 221 i 2014). Altså en tilbagegang på 9 medlemmer.

   

Aktiviteter i 2017/18 i Foreningen Glamsbjerg.

 

Flagning:

 

Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2017 i forbindelse med de officielle flagdage og   konfirmationerne.

Vi har en aftale med GIF om at opsætte flagene og den aftale er netop forlænget for 2018.

  

Julearrangementet – Fredag den 1.dec.

Julearrangement blev igen i år blev gennemført i et samarbejde mellem Glamsbjerg Kirke/Glamsbjerg Menighedsråd, handelsstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg og Foreningen Glamsbjerg.

Vi kunne igen i år glædes over en stuvende fuld kirke, hvor vi kunne sige velkommen til vores nye præst Anja Damkjær True om holdt en fin og vedkommende prædiken. Overraskelsen i år var Greg Carter, som er en af vore lokale dygtige musikere, der på sin trompet gav os alle en dejlig musikoplevelse.

Vores udfordring er, at der kommer så mange til arrangementet, at vi ikke kan være i kirken længere og fra næste år vil der være en begrænsning af antallet – efter ”først til mølle princippet”.  

Vi glædede os fortsat meget over, at alle aldre – børnefamilier, konfirmander, de erhvervsaktive og de + 60 årige deltager i arrangementet.   

Fakkeltoget blev ledt om forbi De Gamles Hjem for at de ældre kunne få lejlighed til at se det smukke optog. Det vil vi ikke gentage, idet fakkeltoget derved tager for lang tid om at komme ned på Torvet og der var meget få ældre, der var mødt frem til vinduerne for at se os komme forbi

Traditionen tro blev juletræet tændt - med nedtælling – af vores tidligere borgmester Ankjær Stenskrog, som på bedste vis fik børnene engageret og fik opmærksomheden henledt på et vindue på hotellet, hvor Knud Hansen havde fået Julemanden overtalt til at kikke ned på hele forsamlingen på Torvet.

- og så var der igen i år gratis gløgg og æbleskiver, som sponseres og serveres af Lions Glamsbjerg. Der blev i alt serveret 780 æbleskiver og 38 liter gløgg og 20 l saft  

Julemanden og hans kone uddelte - på vegne af Handelsstanden – igen i år over 400 godterposer godterposer.

Uddelingen forløb fint og det er et imponerende antal.

Dette arrangement er en stor succes, hvor der hvert år kommer flere og flere for at deltage – i år vel omkring 700 – 800 børn og voksne, der deltog i arrangementet.

Vedr. belysning på Torvet – så skal vi have løst det problem, at det er meget mørkt på området og vi har hvert år nogle, der falder over de store granitklodser, som er placeret på Torvet.

 

Ny Hjemmeside:

Vore hjemmeside har ikke været tilfredsstillende opdateret. Det skulle nu være løst, idet Carsten Mogensen, som er medlem af vores bestyrelse, har påtaget sig at få den opdateret.

Det har været en omfattende, udfordrende og tidskrævende indsats. Prøv at gå ind og kik!

Den er nu igen værd at gå ind på og få informationer. ’

Vi skal stadigvæk blive bedre til at få lagt informationer og nyheder ind på hjemmesiden og på vores facebookside.

  

Campus Glamsbjerg  - Assens Kommune.

 

Vores arbejde med at udvikle Glamsbjerg til et samlet Campusområde er en langsigtet proces.

 • Vi har været i kontakt med samlige uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg – 13 i alt – for at spørge dem om, hvad de kunne forestille sig i relation til at udvikle Glamsbjerg til et samlet Campus
 •  Hvordan kan vi udvikle Glamsbjerg – fysisk – så vi oplever, at byen som et samlet campusområde. Det kan f.eks. være udvikling af stisystemer, åbning af allerede eksisterende idrætsfaciliteter, skiltning i byen, ”skæve ideer,” der viser, at man er kommet til et uddannelsesby.
 •  
 • Hvad kan den enkelte uddannelsesinstitution byde ind med i form af aktiviteter, fællesoplevelser, foredrag, it-initiativer, m.v. –
 •  

 

Vi har også haft kontakt med DGI – Bo Fisker, som er arkitekt og planchef i DGI.

Det var yderst inspirerende.

Vi har i samarbejde med Ungerådet og Assens Ungdomsskole også været på studietur til Sønderborg, som i 2016 blev ”Årets Ungeby”.

Det blev en givende oplevelse – I særlig grad fordi Åbenrås campuskonsulent Susanne Gram Skjønnemann var inviteret og kunne folde Åbenrås initiativer om deres Campusaktiviteter  ud for os.

Det blev lidt af en øjenåbner for os!

 

Inspirationsmøde – Campus Glamsbjerg.

Torsdag den 5. oktober 2017.

Med de erfaringer i bagagen afholdt vi torsdag den 5. oktober 2017 en stor konference, hvor byrådet, embedsværket, uddannelsesinstitutionerne, borgerne i byen var inviteret.

Ca. 70 i alt mødte frem, og især var Byrådet stærkt repræsenteret.

   

Økonomi:

Jeg skal erindre om, at Byrådet har bevilget en udviklingspulje på kr. 200.000 til at finansiere processen. Hertil kommer et beløb fra Foreningen Glamsbjerg.

  

Fremtid:

Vi arbejder p.t. med:

Fysiske aktiviteter: 

 • at få lavet en kort film, som præsenterer alle uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg.
 • At forsøge at sende et signal om at vi er en uddannelsesby - ved en ændret skilning i byen og ved indfalds-vejene .
 • At skabe en oplevelsessti op gennem byen, som går forbi alle uddannelsesinstitutionerne.

 

Organisation:

 • At få tilknyttet Ungerådet til arbejdet med at skabe indhold i  campusprojektet.
 • At få Assens Ungdomsskole til at varetage administrationen og at være tovholder på Campusprojektet.

Ungdomsskoleinspektør Kim Kristensen vil gerne, men……..

Det er meget vigtigt, at Assens Kommune er en aktiv medspiller i arbejdet.

 

Projekt - Kirkeparken

 

Lions Club International havde i 2017 100-års jubilæum.

I den anledning markeres dette jubilæum over hele verden, og det er derfor også blevet diskuteret i Lions Glamsbjerg, hvordan man på behørig vis ønsker at fejre 100 -året.

 

Det er Lions Glamsbjergs ønske og ide at skabe noget helt unikt, og her opstod ideen om sammen med centrale samarbejdspartnere:

 • Glamsbjerg Kirke/Menighedsrådet
 • Foreningen Glamsbjerg

 at forsøge at skabe en lille park til glæde for borgerne i vores by.

 

En æstetisk og smuk mindre park i umiddelbar nærhed af Glamsbjerg Kirke og det nyt sognehus, som skal opføres i 2017/18.

Dette arbejde er meget langt fremme i relation til at blive en realitet.

Det skyldes ikke mindst et forbilledligt samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning.

Assens Forsyning er indstillet på at lave en regnvandsbassin på området.

Der er naturligvis en række forhold, der skal bringes på plads.

 • accept af Naturfredningsforeningen,
 • ophævelse af kirkefredningen på dele af området,
 • den endelige plan for området færdiggøres.
 • sammenknytningen mellem det nye sognehus og parken.

Der er indtil nu fremskaffet en kapital på 210.000 kr., som kan supplere den investerede kapital fra Assens Forsyning.

  

De fleste anlægsaktiviteter vil blive gennemført i forbindelse med et fundraising-projekt. Såfremt det ikke lykkes at fundraise til det samlede projekt, vil enkeltelementerne kunne gennemføres særskilt i henhold til den færdige dispositionsplan for parken.

  

Glamsbjerg Sommerlege!

 

Glamsbjerg Sommerlege vil i 2018 blive afviklet – forventeligt – lørdag den 1. september.

 

Tilrettelæggelse er i fuld gang og der er god opbakning fra uddannelsesinstitutionerne og fra foreningerne.

I år vil legene forventeligt blive afviklet i samarbejde med Børnenes Dag arrangementet.

Jeg glæder mig over, at vi har kunnet indgå i et samarbejde med dem om det store arrangement.

 

Økonomien er på plads og et spændende aktivitetsplan er under planlægning.

 

Nyt kunstværk ved VG

Jeg annoncerede sidste år, at der forventelig kommer ny kunst til Glamsbjerg!!

Hvis I ser godt efter, så er det nu en realitet og der er slået pæle i jorden, hvor det store kunstværk skal placeres.

Ny Carlsbergfondet er den absolutte hovedsponsor, men også Jørgen Strøjer er en central spiller i projektet.

  

Glamsbjerg Hotel:

 

Den helt centrale udfordring og helt overskyggende opgave i 2017 og indtil vores generalforsamling i aften har imidlertid været at få Glamsbjerg Hotel solgt.

Jeg kan fortælle, at arbejdet med at finde egnede forpagtere tilbage i 2016 gav os udfordringen. Det var ikke let at finde egnede forpagtere, idet hotelfolk ikke står i kø for at forpagte hoteller i vores størrelse og med vores placering.

.

Aktieselskabets bestyrelse traf herefter efter grundig overvejelse en beslutning om, at hotellet skulle sættes til salg.

Foreningen Glamsbjergs involvering i ejendomsselskabet Glamsbjerg Hotel A/S har i det forgangne år været yderst problematisk, idet det i løbet af året blev klart, at det forpagterpar, der var entreret med pr. november 2016, ikke var i stand til på forsvarlig og anstændig vis at drive vores lille provinshotel.

Den 31. juli opsagde de forpagtningsaftalen med ophør 31.12.2017. Forpagterne havde indbetalt den månedlige forudberegnede forpagtningsafgift til og med oktober sidste år, men indbetalte ikke forpagtningsafgift for november, hvilket hotelselskabets ledelse så måtte drage konsekvensen af. Forpagterne blev bedt om at forlade hotellet d. 15. november og hotellet har siden været lukket helt ned.

Umiddelbart efter modtagelsen af forpagternes opsigelse blev der iværksat arbejde med at finde ny forpagter, hvilket vi havde konsulentfirmaet HEADaHEAD til at hjælpe med, men måtte ret snart konstatere, at det ikke var muligt at få kvalificerede ansøgere.

Med udgangspunkt i det meget besværlige og den arbejdsmæssige store belastning, der gennem de sidste par år havde vist sig at være, med at drive ejendomsselskabet Glamsbjerg Hotel A/S, med frivilligt ulønnet indsats fra bestyrelsens og direktøren`s side, blev der truffet beslutning om at sælge enten hotelbygningen eller evt. aktieselskabet.

Ejendomsmæglerfirmaet Colliers blev sat på opgaven og hotellet blev udbudt til salg i en budrunde for en min. pris på kr. 2,5 mill., budfristen var sat til 15. november 2017.

På trods af ret mange fremvisninger fremkom der ingen bud.

Salgsopgaven fortsatte vi og endelig her primo februar, kom der bud på køb af aktieselskabet, hvor købstilbuddet lød på kurs 50. Aktieselskabsbestyrelsen valgte at acceptere tilbudet. Køber, der er Poulsen & Hansen A/S, Torøhuse, Assens, er et investeringsfirma, har købt hotellet med den tinglyste deklaration om at hotelbygningen skal anvendes til hotel-restauration og kursusformål. Køber har over for os udtrykt, at de,blandt deres samarbejdspartnere, vil forsøge at finde egnede emner, til at forestå selve den drift, der skal foregå i bygningen. Vi, som borgere i Glamsbjerg må ønske de nye ejere alt mulig held lykke med deres projekt og håbe på byen fortsat kan få gavn af den aktivitet der fremover kommer i gang.

Handlen bevirker helt konkret, at alle aktionærer får 50% af værdien på aktiernes pålydende, her vil det sige at Foreningen Glamsbjerg redder kr. 250.000 af foreningens indskudte aktiekapital på kr. 500.000. 

 

Herefter afskedstale til direktør for A/S Glamsbjerg Hotel Knud Hansen og hans kone Gudrun Hansen.

Kære Knud!

Foreningen Glamsbjerg vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tusind tak for din vedholdende og omfattende indsats i forbindelse med salget af Glamsbjerg Hotel.

Vi er meget bevidste om, at opgaverne i forbindelse med de sidste 2 år har været særdeles omfattende og har trukket store veksler på dig personligt – både fysisk og psykisk.

Du er gennem perioden mødt op ved en hver lejlighed, når der opstod udfordringer med hotellet – og dem har der været mange af

– og tusind tak for samarbejdet i hotellets bestyrelse.

Det har været udfordrende med de utallige møder og de mange drøftelser, som vi har haft. 

Det bliver mærkeligt ikke at snakke med dig dagligt, som vi har gjort igennem måneder og det bliver mærkeligt ikke at vågne kl. 04.12 hver nat og tænke, havde skal der ske med hotellet.

 

Jeg vil også gerne sige dig – Gudrun - tak for din medvirken. Du har hjulpet til på hotellet. Du har været med hele vejen og det har også for dig været magtpåliggende, at det skulle lykkes med, at Glamsbjerg Hotel forsat skulle være hotel.

Tusind tak til jer begge!

Gaver

 

Til slut:

Sponsorer.

Jeg vil gerne igen i år slutte min beretning af med at sige tusind tak til vore sponsorer, som fortsat - på fornem vis - bakker op om vores arbejde. Det er helt afgørende, at I vil bidrage med et markant samlet beløb. Sponsorerne kan man se opført på vores hjemmeside.

 

Kulturarbejdsgruppen.

Gentage fra sidste år, at jeg også gerne vil rette en meget stor tak til vores kulturarbejdsgruppe.

Den er helt afgørende for de helt konkrete projekters udvikling og gennemførelse i Glamsbjerg

 • eks Glamsbjerg Sommerlege og Campus Glamsbjerg, .

Tak for dens ”skæve” ideer og vedholdende og iderige arbejde med at skabe nytænkning i vores by. 

 

Bestyrelsen

 

Jeg vil indlede med at sige lidt til dig Per!

 

Du forlader bestyrelsen efter denne generalforsamling.

Jeg vil godt sige dig tak for dit arbejde i bestyrelsen. Du har beredvilligt stillet Fynske Banks lokaler til rådighed for vore møder.

Du har altid været klar til at bakke op om initiativerne i Foreningen Glamsbjerg og fra Kulturarbejdsgruppen.

Det er samtidig dejligt, at du altid har været klar og tydelig i dine meninger. Det kan jeg godt lide 

Tak for et godt samarbejde.

Du ved, at jeg er ked af, at du forlader bestyrelsen, men du har dine god grunde til at træffe din beslutning.

 

Jeg vil også gerne selv sige tak for knap 10 års arbejde som formand for Foreningen Glamsbjerg.

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde.

Jeg har altid glædet mig meget til, at vi skulle mødes i bestyrelsen og alle har trukket godt i relation til de arbejdsopgaver, som vi har haft.

Jeg håber, at jeg har afleveret en stærk forening med en god økonomi og med mange gode initiativer, der dels er gennemført eller er på vej til at blive gennemført.

Pas godt på foreningen og jeg kan samtidig se, at der forude ligger nogle store og væsentlige opgaver i forbindelse med, at Glamsbjerg fortsat skal være en god og driftig by at leve og handle i.

God vind med arbejdet.

Tak for ordet.

Bent Schmidt

UNIK SKOLEBY

1

BOLIGPRISER


DU KAN BETALE

2

GODE KOLLEKTIVE TRAFIK-FORBINDELSER

3

FLOT OG TILGÆNGELIG NATUR

4
8

gode grunde til at flytte til Glamsbjerg

MASSER AF FRITIDSTILBUD

5

GODT BØRNELIV

6

GODE INDKØBS-MULIGHEDER

7

LEVENDE KULTUR

8

Markedsdag med både fest og debat

Børnenes dag i Glamsbjerg

Glamsbjerg -
perfekt for familier!

Nyhedsbrev fra Foreningen Glamsbjerg

Biografen i Glamsbjerg