Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2013

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
Onsdag d. 27. februar 2013, Glamsbjerg Hotel.

Formanden, Bent Schmidt, bød velkommen, og indstillede hr. Søren Henriksen til dirigent for mødet.

 

1. Valg af dirigent:

Som mødets dirigent valgtes, uden modkandidat, Søren Henriksen.

Søren Henriksen konstaterede at mødet var rettidigt indvarslet. Generalforsamlingen kunne herefter gennemføres jf. foreningens vedtægter.

 

2. Formandens beretning:

Bent Schmidt gav en fyldig og informativ beretning om årets arbejde og igangsatte initiativer.
Beretningen kan du læse ved at klikke her

Den efterfølgende positive debat omkring beretningen medførte flere forslag til bestyrelsens fremtidige arbejde.

  • Forlag om at anvende Facebook til brug i den fremtidige markedsføringsaktivitet. Forslaget blev begrundet med, at det er et kommunikationsmedie, der bruges af rigtig mange personer og vil være en relativ let og billig måde at udbrede sine budskaber på.
  • Forslag om at arbejde på aktiviteter målrettet børn og børnefamilier. Forslaget blev begrundet med, at det formodentlig vil være sådanne aktiviteter, der kan bidrage til en forøget sammenhængskraft i byen og dens opland.
  • Repræsentant fra Handelstandsforeningen udtrykte ønske/håb om, at Foreningen Glamsbjerg fortsat vil deltage i arbejde på at få skabt en organisationsmodel, hvor handel og håndværk kan blive en integreret del, eller i anden form få en nærmere indbyrdes sammenhæng.
  • Der blev udtrykt ønske om, som foreningsmedlem, at blive påmindet om mødeindkaldelse via SMS eller mail.
  • Generelt blev der tilkendegivet stor tilfredshed med bestyrelsens igangsatte initiativer og tro på at foreningen er på rette vej til at skabe større synlighed og sammenhængskraft i byen og nærområdet.

Bent Schmidt takkede for de input der var fremkommet under debatten og tilkendegav at have noteret sig de forslag. Dirigenten konstaterede herefter at beretningen værende godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskabet v/kasseren:

Beate Dalskov fremlagde det revisorpåtegnede regnskab. Medlemstallet var øget i året med 6, således medlemstallet i 2012 var 253 stk.

Resultat af primær foreningsaktivitet før renter udviste kr. 10.472 og sponsoraktivitet før renter på kr. 34.777,-.
Der var således opnået et årsresultat på kr. 46.608,- efter tilskrivning af renter.

Årets resultat var overført til foreningens egenkapital, hvorefter regnskabet balancerer med kr. 743.355.

Det blev oplyst at foreningens aktier i Glamsbjerg Hotel A/S er optaget til anskaffelsesværdien.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årets regnskab.

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

 

5. Valg til bestyrelsen.

På valg: Knud Hansen (ønskede ikke at genopstilling), Beate Dalskov (villig til genopstilling)

Bestyrelsen foreslog: genvalg for Beate Dalskob og nyvalg af Ib Clausen.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter dirigenten konstaterede de to opstillede valgt.

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

På valg:
– suppleant Ole Lykke (ønskede ikke at genopstille)
– Kirsten Bonde (villig til at genopstille) Bestyrelsen foreslog genvalg til 2. suppleant Kirsten Bonde, og nyvalg som 1, suppleant af Ole Dupont Kofoed. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter dirigenten konstaterede de to opstillede valgt.

 

7. Valg af revisorer.

På valg:
– Mogens Olsen (villig til genopstilling)
– Jørgen Lycke (villig til genopstilling)

Begge blev genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant.

På valg: Tommy Roland
Tommy Roland blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Bent Schmidt udtrykte tak for godt samarbejde til afgående bestyrelsesmedlem Knud Hansen, der kvitterede med ønske om alt godt for den nye bestyrelse og foreningens fremtid.

Dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt og overgav herefter mødet til formanden. Bent Schmidt takkede Søren Henriksen for den kvalificerede måde, som han havde ledet generalforsamlingen på og udtrykte samtidig tak til de fremmødte medlemmer for deres aktive deltagelse i debatten.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.