Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2014

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
Torsdag d. 27. februar 2014, Glamsbjerg Hotel.

Formand Bent Schmidt bød velkommen til de 11 fremmødte.

 

1. Valg af dirigent

Bent Schmidt foreslog Hans Bjergegaard, der blev valgt.
Hans Bjergegaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

  

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Bent Schmidt aflagde beretningen om årets aktiviteter og indeholdt følgende emner:

  • Medlemstallet for 2013 er 234 Glamsbjerg Hotel, der i 2013 udviser et meget tilfredsstillende resultat.
  • Foreningens forskellige aktiviteter, opgaver og fokuspunkter blev omtalt: flagningen, bosætningskampagnen “Flyt til Glamsbjerg”, filmkonkurrencen Broadcast Glamsbjerg, etablering af kunststofbane, samarbejde via Landdistrikternes Fællesråd, byens julearrangement, opbygning af ambassadørkorps, planer om ungdomskulturhus, salg af parcelhusgrunde og det nye Vestfyns Gymnasium
  • Glamsbjerg Sommerlege der afvikles for første gang den 13. og 14. juni 2014 og har til formål, at Glamsbjerg fejrer sig selv et par dage med masser af aktivitet
  • Foreningen udtrykker stor tak for sponsoropbakning, der benyttes til kampagne, hjemmeside, Sommmerlege 2014 med mere.
  • Der blev udtrykt tak til kulturarbejdsgruppen og bestyrelsens øvrige medlemmer.
  • Beretningen gav anledning til at drøfte hvad Foreningen Glamsbjerg får ud af at deltage i samarbejdet med lignende centerbyer via Landdistrikternes Fællesråd? Bent Schmidt svarede, at det er komplekst at skabe sammenhæng og udvikling i vore byer, hvorfor arbejdet giver inspiration og viden om, hvad der virker; ligesom samarbejdsflader med kommune og andre er vigtige. Arbejdet pågår fortsat for at finde yderligere muligheder for at styrke byens muligheder – også selvom Glamsbjerg netop nu fremstår meget attraktiv og faktisk fastholder befolkningstallet.

Herunder blev også drøftet debatten om urbanisering og centralisering i og omkring de store byer.

Desuden var der drøftelser omkring etablering af ungdomskulturhuset, som generalforsamlingen udtaler et klart ønske om etableres i forbindelse med Glamsbjerg Fritidscenter.
Hans Bjergegaard sluttede punktet med at konstatere at beretningen er godkendt.

Læs hele formandens beretning her.

Se præsentation af foreningens arbejde i 2013 her.

 

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen

Foreningens kasserer Beate Dalskov udleverede årsregnskab 2013.

Resultatopgørelsen blev gennemgået, og denne udviser et underskud på t.kr. 8 på foreningsdelen, mens sponsordelen udviser et overskud på t.kr. 10. Årets resultat er et overskud på t.kr. 4.

Aktiver udgør t.kr. 160 og passiver på t.kr. 6, hvilket giver balance på t.kr. 760.

Revisors påtegning giver ikke anledning til bemærkninger og konstaterer et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

Hans Bjergegaard bad generalforsamlingen godkende regnskabet og decharge, hvilket skete.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen, Beate Dalskov, Anders Schmidt og Ib Clausen. På valg er: Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen, Anders Schmidt samt Ib Clausen, der ønsker at udtræde uden for tur.

Bent Schmidt, Peter Bendix Pedersen og Anders Schmidt blev foreslået genvalgt. Desuden blev Jais Frimodt bragt i forslag. Jais Frimodt opstilling blev motiveret, bl.a. med baggrund i hans store arbejde og engagement i Glamsbjerg Fritidscenter, Køng Cykelmotion og etableringen af den nye fitness-forening.

De blev alle valgt. Bestyrelsen består derfor af:
Bent Schmidt,
Peter Bendix Pedersen,
Beate Dalskov,
Anders Schmidt,
Jais Frimodt

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Pp valg var Ole Dupont Kofoed (1. suppleant) og Kirsten Bonde (2. suppleant). Kirsten Bonde ønskede ikke genvalg.

Ole Dupont Kofoed blev genvalgt som 1. suppleant og Søren Christian Bonde blev bragt i forsalg og herefter valgt som 2. suppleant.

 

7. Valg af to revisorer

Nuværende Mogens Olsen og Jørgen Lycke.

Mogens Olsen og Jørgen Lycke blev foreslået genvalgt, hvilket skete.

 

8. Valg af en revisorsuppleant

Tommy Roland blev foreslået genvalgt, hvilket skete.

9. Eventuelt

Hans Bjergegaard takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Bent Schmidt takkede dirigenten.
Foreningen er vært ved smørrebrød og kaffe efterfølgende, hvor der er plads til fortsat debat.

__________________

Hans Bjergegaard
Dirigent
Peter Bendix Pedersen
Referent

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.