Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2016

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
24. februar 2016, Glamsbjerg Hotel.

Referat fra generalforsamling

Formand Bent Schmidt bød velkommen til forsamlingen. Der var 19 fremmødt medlemmer og sponsorer til mødet.

 

1. Valg af dirigent

Bent Schmidt foreslog valg af Knud Hansen som dirigent. Knud Hansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig, idet den er varslet rettidigt ved annoncering i Lokal Avisen Assens, samt på foreningen hjemmeside.

Bestyrelsesmedlem Peter Bendix Pedersen skriver referat fra generalforsamlingen

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2015

Bent Schmidt aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningens hovedpunkter var:

   • Medlemstallet er i år 232 mod 221 sidste år.
   • Glamsbjerg Hotel har et højt aktivitetsniveau, og året udviser et tilfredsstillende regnskabsresultat i Glamsbjerg Hotel A/S.
   • Aktiviteter: Flagning i byen med hjælp fra Glamsbjerg Idrætsforening
   • Glamsbjerg Fødevaremarked afviklet 22. august 2015 med mange gæster, medvirkende og godt partnerskab med byens foreninger og institutioner.
   • Julearrangement blev traditionen tro gennemført med mange mennesker
   • Ny hjemmeside er under opbygning. Jais Frimodt gennemgik kort den nye sides opbygning, der forventes offentlig senest 1. april
   • Lokalråd i Assens Kommune – og Foreningen Glamsbjerg som lokalråd. Der pågår en aktuel dialog med Assens Kommune om organiseringen af lokalråd, og foreningen vil påtage sig denne opgave for Glamsbjerg.
   • Planstrategi Assens Kommune og Campus Glamsbjerg. Det handler om bosætning, erhverv og turisme, Livet ved kysten & Livet på landet samt Campus Glamsbjerg med skole og uddannelse. Der er afgivet høringssvar om dette til Assens Kommune.
   • Aksel Christensen udnævnes som æresmedlem af Foreningen Glamsbjerg, som en anerkendelse for sin ihærdige indsats for at fotografere livet i Glamsbjerg gennem mange år.
   • Sponsorer bidrager økonomisk og gør det muligt at gennemføre foreningens forskellige aktiviteter
   • Kulturarbejdsgruppen arbejder ihærdigt og med stort engagement og iderigdom, hvorfor de skal have en stor tak for deres medvirken.
   • Bestyrelsen har arbejdet godt og loyalt i året. Der var en særlig tak til Anders Schmidt og Peter Bendix Pedersen, der ikke genopstiller.

NB: Læs formandens fuldstændige beretning nederst………..

 

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af echarge for regnskabet til bestyrelsen

Kassér Beate Dalskov fremlagde årsregnskabet, der blev udleveret på papir. 

Regneskabet består af en påtegning fra foreningens kasserer, samt revisorernes påtegning. Revisorerne konkluderer at regnskabet er retvisende. 

Foreningens indtægter er lig med kontingent fra medlemmer og udgør 23.200 kr.

Omkostningerne er samlet 20.243 kr., hvorfor der er et resultat før renter på 2.956 kr.

Dernæst følger et regnskab for sponsordelen, der giver et underskud på 15.348 kr. og efter finansiering er resultat af den ordinære drift et negativt resultat på 15.137 kr.  

Aktiver og passiver gennemgås og balancerer på 768.319 kr. Heraf udgør foreningens egenkapital på 756.394 kr. hvilket er lidt lavere end sidste år. 

Regnskabet indeholder specifikationer. 
Der er udarbejdet et separat regnskab for Glamsbjerg Fødevaremarked. Der var forskellige indtægter fra sponsorater, samarbejdspartnere samt Foreningen Glamsbjerg på 85.520 kr. Ved arrangementet var der en række udgifter til diverse aktiviteter på et beløb svarende til indtægterne. Regnskabet for fødevaremarkedet balancerer, og indført i foreningens regnskab. 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der således blev godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

5. Valg til bestyrelsen

På valg er Bent Schmidt, der modtager genvalg, Anders Schmidt og Peter Bendix Pedersen, begge modtager ikke genvalg. 

Opstillet blev Dennis Christensen, bestyrer i Glamsbjerg Fritidscenter samt Per Bruun Madsen, afdelingsdirektør i Fynske Banks afdeling i Glamsbjerg. 

Begge blev valgt til bestyrelsen, der herefter står af. Bent Schmidt, Jais Frimodt, Beate Dalskov, Dennis Christensen og Per Bruun Madsen. 

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er nuværende 1. Ole Dupont Kofoed og 2. Kristian Bonde. 

Opstillet blev Anders Schmidt og Søren Kristian Bonde. 
Begge blev valgt som hhv. 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen. 

 

7. Valg af to revisorer

Nuværende er Mogens Olsen og Jørgen Lycke, der begge modtager genvalg. Der var ikke andre forslag, hvorfor de blev valgt. 

 

8. Valg af en revisorsuppleant

Nuværende er Tommy Roland, der modtager genvalg – og vælges.

 

9. Eventuelt

Steen Ove Teisner fortalte om Flemløse-borgere, der også har haft møde med Assens Kommune vedrørende etablering af lokalråd. I Flemløse ønsker man at beholde Landdistriktsrådet som talerør for de mindre landsbyer. Det er vigtigt, at der er tæt forbindelse mellem centerbyen Glamsbjerg og de mindre landsbyer, der ligger i umiddelbar nærhed.

Bent Schmidt kommenterede foreningens økonomi, hvor bestyrelsen har prioriteret at bruge økonomiske midler på hjemmeside, markedsføring af fødevaremarked og andet, der har til formål at sætte Glamsbjerg på landkortet.

Hardy Rasmussen påpegede at skulpturen ”Flodhesten” står gemt bag den gamle station, hvor ingen ser den. Han foreslå en mere central placering, fx i rundkørslen ved Odensevej. Bent Schmidt mener at skulpturen er revnet, og derfor ikke kan klare en flytning. Men det kan undersøges, og det er ikke første gang, at det bringes på tale.

Knud Hansen takkede for god ro og orden, der for arbejdet som dirigent modtog fortjent applaus. Generalforsamlingen sluttede med ostemad og kaffe og mere uformel samtale om foreningens arbejde og virke.

—————-

Formandens beretning ved Foreningen Glamsbjergs generalforsamling – 2015/16.

Fremlagt: Onsdag den 24. februar 2016 på Glamsbjerg Hotel.

 

Medlemstal:
Jeg vil igen i år traditionen tro orientere om vores medlemstal for 2015, som er på 232 mod 221 i 2014. Det er en fremgang på 11 medlemmer.

 

Glamsbjerg Hotel:
Vi forventer i år et meget tilfredsstillende regnskabsresultat. Vi kan samtidigt glæde os over et højt aktivitetsniveau her på hotellet.

Vi har den ambition, at hotellet udendørs  skal fremstå som meget velholdt, hvilket vi må konstatere er opfyldt..

 

Der er generalforsamling i aktieselskabet Glamsbjerg Hotel – Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.30.

 

Aktiviteter i 2015 i Foreningen Glamsbjerg.

 

Flagning:
Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2014 i forbindelse med de officielle flagdage, konfirmationerne og i forbindelse med Glamsbjerg Fødevaremarked.

Vi har en aftale med GIF om at opsætte flagene og den aftale fortsætter næste år.

 

Glamsbjerg Fødevaremarked!
Forhistorie

Kulturarbejdsgruppen under Foreningen Glamsbjerg gennemførte i juni 2014 et storstilet arrangement i Glamsbjerg med titlen ”Glamsbjerg Sommerlege”.  (se www.glamsbjerg.dk).

 

Det blev i 2015 fulgt op ved, at Kulturarbejdsgruppen planlagde og gennemførte – Lørdag den 22. august – Glamsbjerg Fødevaremarked.

Markedet blev en stor succes. Det skyldtes ikke mindst fordi en række  samarbejdsparter deltog i gennemførelsen.

Lions Glamsbjerg, Glamsbjerg Fritidscenter, Glamsbjerg Tømrer – og Snedker A/S, El-Flex, Handelsstanden, AssensBibliotekerne, daginstitutioner og uddannelsesinstitutionerne,  Steen Steenskrog og mange mange flere ydede en kæmpeindsats for, at det kunne lykkes at gennemføre markedsdagen.

Vi var ydermere begunstiget af et usædvanlig flot vejr, som betød, at de mange gæster slog sig ned i byen og nød lidt mad og drikke og det gode vejr.

 

Vi havde besøg af ca. 25 ”stande”. Det var forskellige gårdbutikker, det var større udbydere af fødevarer, det var VG, der viste prøver på ”kunstig” fremstillet kødproduktion, der var grillkonkurrence, det var var udbud fra vore egne specialbutikker – og vi kunne konstatere, at det blev en god dag for mange af standene. Nogle måtte ved middagstid hjem for at hente nye forsyninger.

Der var børneteater på Torvet – sponseret af Assens Bibliotekerne.

Hertil blev tilsat ”Markedshjørnet”, hvor Martin Mulvad Ernst havde samlet en meget stærkt felt af  markante personer, som bidrog med  meninger fra fødevareområdet. Det gav genlyd ud over det hele Fyn – herunder TV2 – Fyn

 

Alt i alt en herlig dag.

Som Lokalavisen skrev: Det var et flot fødevaremarked.

 

Det skal her fremhæves, at kulturarbejdsgruppen og de 3 tilknyttede til arbejdsgruppen(Kurt Greve Andersen, Bent Jakobsen, Ankjær Stenskrog) ydede en kæmpeindsats i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af markedet og især Inger Krarup var i perioden stort set fuldtidsbeskæftiget med markedet!

 

–          og jeg må sige, at ”det var det hele værd”.

 

Julearrangementet – Fredag den 27. nov.
Dette arrangement blev – traditionen tro – gennemført i et samarbejde mellem menighedsrådet, handelstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg og Foreningen Glamsbjerg.

Igen i år kunne vi glædes over en stuvende fuld kirke. Det var stemningsfuldt og hyggeligt, hvor organist Bent Nielsen gav os alle en dejlig musikoplevelse. Vi glædede os især over, at alle aldre – børnefamilier, konfirmander, de erhvervsaktive og de + 60 årige deltager i dette festlige og hyggelige arrangement.   

Fakkeltoget var flot. Der blev udleveret over 400 fakler. Det var et flot syn!

På torvet tændtes juletræet og juleudsmykningen i byen – med nedtælling – af borgmester Søren Steen Andersen. Brobyblæserne gav os i år den helt rigtige julestemning. Der var gratis gløgg og æbleskiver, som sponseres og serveres af Lions Glamsbjerg. Det er altid succesfuldt.

Julemanden og hans kone uddelte – på vegne af Handelsstanden godterposer. Her er der lidt, der skal korrigeres vedr. uddelingen, som skal foregå mere organiseret.

 

Vi glæder os over den store tilslutning, hvor ca. 600 børn og voksne deltog i arrangementet.

 

Ny Hjemmeside:
En ny hjemmeside er under opbygning. Vi påregner, at den er i luften medio marts.

Vi har i de seneste måneder arbejdet med at få et helt nyt design. Indholdet er blevet gennemgået og rettet til.

Jeg har bedt min næstformand Jais Frimodt fortælle om vores arbejde med at skabe en helt ny og tidsvarende hjemmeside.

 

Lokalråd / Foreningen Glamsbjerg.

Strukur for samarbejdet mellem lokalsamfundene og Assens Kommune

 

Assens Kommune har ønsket et nyt og stærkere samarbejde med og mellem lokalsamfundene i kommunen.- Herunder, at der i vore centerbyer også skal oprettes lokalråd.

 

Samarbejdet skal indeholde:

 • at alle lokalsamfund blev ligeværdige,
 • en systematisk adgang til dialog med politikerne i Assens Byråd.
 • en tilddeling af økonomisk tilskud til udviklingsarbejde.
 • adgang til administrativ bistand
 • systematisk mulighed for af lade sig inspirrere og lære af hinanden.

 

Foreningen Glamsbjerg har i den anledning været inviteret til en møder og konferencer om dette initiativ – og vi har afgivet høringssvar i sagen.

 

Vi kan tilslutte os intentionen om at danne lokalråd i Assens Kommune ud fra de givne præmisser.

Vi er af den opfattelse, at der kan være behov for at der opbygges et forum for landsbyerne,

Vi er samtidig fokuseret på, at der skal etableres lokalråd i alle centerbyer.

 

Vedr. mødeaktivitet med byrådet håber vi meget på, at møderne bliver meget konkrete og konstruktive, så der kan udformes realistiske planer og strategier vedr. f.eks. bosætning, erhvervslivets udviklingsmuligheder, turisme. byudvikling, m.v.

 

Vi peger endvidere på, at der vil være god mening i at knytte stærke bånd mellem centerbyerne og de nærliggende landsbyer.

Denne knytning kan give en stærkere identitet for borgerne i landsbyerne – som borgere i landsbyen og samtidig tilhørende centerbyen.

 

Foreningen Glamsbjerg – som lokalråd. 

Foreningen Glamsbjerg er en over 100 år gammel borgerforening, som – med al respekt – har formået fortløbende at udvikle sig som en tidssvarende beboer/borgerforening, hvor vi har indtryk af, at såvel beboerne i vores område, som Assens Kommunes byråd sætter pris på.

Vi har som noget helt unikt involveret os i købet af vores dejlige og meget smukke Glamsbjerg Hotel, hvor vi har aktiemajoriteten og derfor den afgørende indflydelse på Aktieselskabet Glamsbjerg Hotel. Dertil komme en lang række andre initiativer og arrangementer, der skaber sammenhængskraft og udvikling i Glamsbjerg.

 

Foreningen Glamsbjerg er en traditionsrig og foreningsbaseret forening, der i sit væsen er et demokratisk forum for hele lokalsamfundet.

Vi har den opfattelse, at Foreningen Glamsbjerg – på værdig vis – vil kunne være med til at løfte udviklingsarbejdet og perspektiverne for byen

Vi har derfor anmodet om, at Foreningen Glamsbjerg – i sin nuværende form – bliver at betragte som Lokalråd – Glamsbjerg med de samme vilkår som de øvrige lokalråd i Assens Kommune.

 

Campus Glamsbjerg – Planstrategi – Assens Kommune.

Assens Kommune har fremlagt forslag til en ny planstrategi.

 

Den har sat opdelt kommunen i 3 geografiske bånd. Hvert bånd har sit særlige fokus:

–          Forstadsbåndet – Årup, Vissenbjerg, Tommerup.

–          Livet ved kysten – Hårby og Assens.

–          Campus og Livet på landet – Glamsbjerg og nordlige dele af gl. Assens Kommune.

Vi har i vores høringssvar til denne plan foreslået, at de 3 geografiske bånd erstattes af 4 fokusområder:

 

   1. Bosætning:

Bosætningsafsnittet bør udfoldes med en beskrivelse af de forskellige byers muligheder for udvikling.

Her vil som allerede anført i planstrategien områderne:

–          Aarup, Skydebjerg, Grønnemose.

–          Vissenbjerg, Skallebølle & Skalbjerg.

–          Tommerup, Tommerup Stationsby, Brylle & Verninge

være interessante som forstadsbyer.

 

Vi foreslår, at Glamsbjerg tilføjes rækken af forstadsbyer under henvisning til, at Glamsbjerg er:

 

–          Assens Kommunes centrum for skoler, undervisning og uddannelse (Campus).

–          Den omfattende kollektive trafik til og fra Glamsbjerg.

–          Den gode landvejsforbindelse fra Glamsbjerg til motorvejsforbindelsen – og til Odense. 

–          De mange borgere i Glamsbjerg med arbejde i Odense.

 

   1. Erhverv og turisme:

 

Fokusområdet erhverv og turisme bør i planen inddeles i 3 afsnit:

 

   1. Erhvervsudviklingen i det nordlige område – Aarup / Vissenbjerg – ligger perfekt for en placering af nye virksomheder.
   2. De meget veldrevne og større veletablerede virksomheder, som allerede er placeret i Assens Kommune.

Hvordan plejer vi dem bedste muligt – set med planstrategiske øjne!

   1. De mindre virksomheder, som der er en stor underskov af i Assens kommune.

Deres planstrategiske forhold er centrale i forhold til:

o   hvor må de placeres sig,

o   hvordan må de udvikle sig,

o   hvilke muligheder har de for at få lov til at placeres sig i det åbne land, m.v..

 

Turismeområdet bør have sit helt eget fokus – hvor Assens by og Helnæsområdet vel er de mest spektakulære geografiske turistområder.

 

3.Livet ved Kysten/Livet på landet.

Det er helt retvisende, at der er fokus på Livet ved kysten og Livet på landet, som vi vil forslå bliver slået sammen til et fokusområde.

 

Dette fokusområde omfatter helt centrale dele af Assens kommune.  Her finder vi det vigtigste og største erhverv i kommunen: landbrugs- og fødevareerhvervet.

Hertil kommer en lang række landsbyer og det åbne land, som samlet set udgør en meget stor del af befolkningen i Assens kommune. Derfor bør der være et helt særligt fokus på, hvordan udviklingen i disse områder bør ske.

 

Der er et særligt behov for at udvikle sammenhængskraften mellem landsbyerne/ Det åbne land og centerbyerne, som gensidigt kan få markant og banebrydende gavn af hinanden.

Vedr. ”Livet ved kysten” bør dette af gode grunde også ses i sammenhæng med turismeudviklingen.

 

   1. Campus /Skole og uddannelse:

 

Glamsbjerg rummer som allerede anført i Strategiplan 2015 et helt særligt tilbud om uddannelser i forhold til omfang, indhold, mangfoldighed, fysiske rammer, infrastruktur i Assens kommune. Kommunen/Byrådet har sammen med andre aktører – modigt og ambitiøst – vedtaget at placere en lang række skoletilbud i Glamsbjerg, som ligger velplaceres midt i Assens Kommune. Disse initiativer bør i langt højere grad udfoldes som et område, der fortløbende skal udvikles på.

 

Derfor foreslog vi, at ambitionerne omkring Glamsbjerg – som uddannelsesby – bliver udviklet til noget unikt og med en helt særlig profil.

 

Vi opfordrede til, at der udvikles på, at Glamsbjerg er byen, som har en mangfoldighed af uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelse og dannelse af høj kvalitet helt tæt på borgerne.

–          At stationsbyen Glamsbjerg bliver til ”Campusbyen Glamsbjerg”.

eller ”Campus Glamsbjerg.

 

Æresmedlem af Foreningen Glamsbjerg Aksel Christensen, Hybenvænget 6, Glamsbjerg.

Aksel er af nogen kendt som mangeårig pedel på Vestfyns Gymnasium. Han er imidlertid af de fleste nok mest kendt for sin store og utrættelige indsats for at fotografere alt, hvad der har rørt sig i Glamsbjerg gennem de sidste mange mange år.

Han fotograferede hele processen, da vi renoverede hovedgaden tilbage oo – erne. Han han fotograferet vore store skolebyggerier – Handelsskolen/-gymnasiet, Vestfyns Gymnasium. Han har fotograferet byens aktiviteter – sidst Glamsbjerg Fødevaremarked i 2015.

 

Jeg ved at de fleste billeder er afleveret til Lokal Historisk Arkiv, og hvis du ikke har alleveret det hele skal du se at få det gjort.

Vi vil gerne som en anerkendelse af dette store arbejde udnævne Aksel til ÆRESMEDLEM AF FORENINGEN GLAMSBJERG.

Overrækkelse af  Æresmedlems – diplom og gavekurv!!

 

Sponsorer.

Jeg vil gerne slutte min beretning af med at sige tak til vore sponsorer, som fortsat på fornem vis bakker op om vores arbejde. Det er helt afgørende for vores arbejde, at I vil bidrage med et markant samlet beløb.

Kulturarbejdsgruppen.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til vores kulturarbejdsgruppen, som igen i 2015 på fornemmeste vis har vist engagement, opfindsomhed og inspirerende iderigdom.

 

Bestyrelsen

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde, for et stort engagement og for at  holde fokus på vore indsatsområder.

 

Jeg vil naturligvis også gerne benytte lejligheden til at sige stor tak 2 af vore bestyrelsesmedlemmer, som af valgt at forlade bestyrelsen. Det er Anders Schmidt og Peter Bendix Pedersen.

Til dig – Anders – Tak for dit mangeårige medlemskab af bestyrelen. Det er vel blevet til 10, hvorved at man må sige at du har aftjent din værnepligt.

Du har altid stillet op, når vi manglede hjælp til stort som småt – herunder – Glamsbjerg Sommerlege, Glamsbjerg Fødevaremarked, julearrangementerne.

Du har lagt lokaler til afholdelse af vore møder – og så har du leveret utallige dårlige og grænseoverskridende historier på vore møder. Generalforsamlingen skal vide, at det er ikke nemt at have Anders og Jais siddende i samme bestyrelse. Det er en meget højrøstet oplevelse.

Du har imidlertid lovet, at du fortsat vil hjælpe til, når vi har gode initiativer i byen, som skal udfoldes.

Til dig Peter – tak for dit store engagement og din analytiske tilgang til vores arbejde i bestyrelsen.

Vi har haft et forbilledligt samarbejde og jeg/vi har haft stor glæde af, at vi har kunnet drøfte de mange opgaver, som der har ligget i foreningen, og selvom du har haft vildt travlt med dit nye job som formand for Friskolerne i Danmark, har du altid haft tid til at medvirke i de opgaver, som foreningen har haft.

–          og så har vi altid modtaget nogle præcise og velskrevne referater fra vores møder.

 

Til jer begge: Tak for en flot indsats!

 

Tak for ordet.

 

Bent Schmidt

Formand.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.