Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2017

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
22. januar 2017, Glamsbjerg Hotel.

 

1. Valg af dirigent:

Bent Schmidt foreslog Ankjær Stenskrog. Ankjær Stenskrog blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er lovlig, idet den rettidigt er varslet ved annoncering i Lokal Avisen Assens, samt på foreningens hjemmeside.

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år 2016:

Bent Schmidt aflagde beretningen

 • Medlemstallet: I 2016 var der 258 mod 232 i 2015. Dette er det højeste medlemstal i foreningens historie
 • Glamsbjerg Hotel: Efter 10 år som forpagter, opsagde Stefan Bendtsen sin aftale. Der blev ansat 2 nye forpagtere i efteråret 2016. Det er brødrene Danny og Johnny Christensen. Der er gang i mange spændede planer på Glamsbjerg Hotel. Mere om dette på generalforsamlingen Glamsbjerg Hotel A/S den 4. april 2017
 • Flag allé: 8 gange i 2016, samt udlejning til Flemløse. GIF forestår som vanligt opsætningen. Der er planer om udskiftning af flere holdere til flagstængerne på hovedgaden, samt udskiftning til nye flagstænger i glasfiber i det omfang økonomien rækker
 • Julearrangement: Som en god tradition i samarbejde med Lions – Handelsstandsforeningen og kirken/menighedsrådet var der den 25. november 2016 dette årlige tiltag. Kirken var fyldt. Der var fakkeloptog fra kirken til torvet. Her stod Lions for uddeling af gløgg og æbleskiver. Præst Jørgen Bendixen tændte juletræet. Handelsstandsforeningen delte slikposer ud til børnene. Der var 700 til 800 deltagere.
 • Hjemmesiden: Ny hjemmeside er lavet. Ligeså er der lavet en profil på Facebook. Det er hensigten at foreningen skal være mere aktiv og synlig på de elektroniske medier. Jais Frimodt og Inger Krarup vil stå for dette.
 • Lokalråd i Assens kommune: Assens kommune ønsker lokalråd i alle byer i kommunen. Foreningen Glamsbjerg er en medlemsbetalt borgerforening, hvilket betyder at vi har svært ved at overgå til lokalråd, som ikke er medlemsbetalt. Der kan derfor ligge nogle vanskeligheder, rent juridisk, i det vi bl.a. har en stor ejerandel af Glamsbjerg Hotel. Vi har meddelt Assens kommune, at Foreningen Glamsbjerg gerne påtager sig rollen som lokalråd på en f.eks. 5 årig dispensation. Vi afventer svar fra Assens kommune.
 • Planstrategi Assens kommune: I Assens kommunes planstrategi af 2015, er Glamsbjerg by udnævnt som Campus område. Der er ca. 2.800 personer, som dagligt modtager undervisning her i byen. Kulturarbejdsgruppen i Foreningen Glamsbjerg arbejder med denne proces. Her prøves at samle byens uddannelses institutioner, så Glamsbjerg står samlet om Campus Glamsbjerg. Vi håber alle skoler og institutioner, herunder ledere og bestyrelser vil arbejde for dette:
  1: Hvordan kan vi udvikle byen fysisk? Stier – idrætsfaciliteter mv.
  2: Hvad kan uddannelsesinstitutionerne byde sig til med?
  Vi har indledt samarbejde med ungerådet, som har fået nye lokaler ved Glamsbjergskolen. Ungerådet dækker hele Assens kommune.
  Når vi har været igennem processen, vil der blive indbudt til et borgermøde for præsentation og feedback.
  Foreningen Glamsbjerg har af Assens kommune fået bevilget et beløb på kr. 200.000
 • Kirkeparken: Lions i Glamsbjerg vil være med til at markere Lions internationale 100 års jubilæum. Sammen med kirken/menighedsrådet og Foreningen Glamsbjerg, ønsker Lions at skabe en smuk park ved kirken – ved siden af nyt sognehus som skal opføres i 2017. Ideen er, at parken skal bruges af børn og institutioner. Ældre af byens borger kan bruge området som et fredfyldt og som et dejligt natursted.
 • Området ligger bag kirken, og er i dag helt tilgroet. Det er et område på ca. 4.500m2, hvor der ligger en lille sø i midten. I første omgang er der rejst et beløb på kr. 100.000 til projektet – dette rejst af de 3 parter som nævnt. Området ejes af Assens kommune, som har fået forelagt planerne. Assens kommune har indikeret, at de ønsker at stille området til disposition, samt afsætte nogle ressourcer til gennemførsel af projektet. Der er lavet en skitse af Kurt Andersen, som et bud på, hvordan det kan se ud. Her er der indtegnet stisystemer og et lille auditorium. Hele området skal dog først ryddes, da det er voldsomt tilgroet.
 • Belysning på hovedgaden: I 2006 blev belysning på hovedgaden sat op. Der var mange fejl på lamperne, og da leverandøren gik konkurs var det svært at få dem repareret. Derfor har belysningen de senere år været utilfredsstillende.
  I 2016 vedtog Assens kommune at opsætte ny belysning. I samarbejde med Handelsstandsforeningen fik Foreningen Glamsbjerg valgt de nye lamper – som nu er opsat på hovedgaden i midtbyen. Der er af Assens kommune brugt kr. 500.000 til etablering af de nye LED lamper. Der skal lyde en stor tak til Assens kommune for etableringen af de nye lamper.
  Efterfølgende var der desværre lidt udfordringer med opsætning af julebelysningen. Dette er ikke en opgave, som varetages af Foreningen Glamsbjerg.
 • Gymnasiet: Hele gymnasiet er ombygget. Ny Carlsberg fonden har bevilget en del kunst til Gymnasiet i form af flotte billeder mv.
  Ny Carlsberg fonden og gymnasiet arbejder på noget udendørs kunst. Der er lavet en 180 cm høj kop på Tommerup Teglværk. Denne skal stå på det grønne område ved gymnasiet. Der er lavet oplæg til en tegning på et kunstnerisk busskur, som tænkes opstillet på samme side som gymnasiet.
 • Sommer 2017: Der afholdes i juni/juli et stort nordisk triatlon stævne i Glamsbjerg. Der kommer ca. 225 deltagere fra Danmark, Norge og Sverige.  Foreningen Glamsbjerg er blevet bedt om hjælp, til involvering af byens unge.
 • Sponsorer: Et stort tak til sponsorerne – uden jeres opbakning kan vi ikke eksistere, og gennemfører de tiltag vi ønsker for byen.
 • Kulturarbejdsgruppen: Stor tak for en kæmpeindsats, ildhu og ideer. Altid en fornøjelse af arbejde sammen med jer.
 • Bestyrelsen: Tak for godt og loyalt samarbejde.
  Stor tak til Jais og Beate, som ikke ønsker genvalg i bestyrelsen.
  Til Jais skal lyde tak for din direkte facon, som gør, at vi altid kommer ind til kernen.
  Til Beate et tak for altid god og kvalificeret assistance som kasserer, som har været passet til punkt og prikke.

 

3.  Godkendelse af regnskab for det forløbne år:

Kasserer Beate Dalskov fremlage årsregnskabet, som blev udleveret til de fremmødte.
Regnskabet er forsynet med kasserens, samt revisorernes påtegning. Revisorerne konkluderer at regnskabet er retvisende.
Foreningens indtægter er lig med kontingent fra medlemmer på kr. 25.800.
Samlet omkostninger kr. 15.796,89, hvilket giver resultat før renter på kr. 10.003,11.
Sponsor regnskab har i 2016 givet et overskud på kr. 26.782,60. Finansieringsindtægter netto kr. 84,66.
Dette giver et resultat af den ordinære drift på kr. 36.870,37.
Balancen gennemgået på kr. 797.755,11. Foreningens egenkapital udgør pr. 31.12.2016 kr. 794.555,23, en stigning fra året før som skyldes årets overskud.

Knud Hansen stillede spørgsmål til hvor beløb fra 2006 – initiativ prisen fremgår af regnskabet. Dette kan ses i note 12 under likvid beholdning, her står på separat konto kr. 17.414,18.

Inger Krarup spurgte ind til beholdning af smykker, hvad det er? Det er brocher og slipsenåle, i guld af vejrhanen. De kan stadig købes, hvis det har interesse.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

5. Valg til bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen er Beate Dalskov og Jais Frimodt. Ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Revisor Kurt Drud, og politikommissær Carsten Mogensen.

Begge blev enstemmigt valgt til bestyrelsen, som udover de nyvalgte består af Bent Schmidt, Dennis Christensen og Per Bruun Madsen.

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter:

Anders Schmidt blev genvalg.
Jais Frimodt blev valgt til 2. suppleant.

Begge enstemmigt valg.

 

7. Valg af 2 revisorer:

Mogens Olsen og Jørgen Lycke blev begge enstemmigt genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant:

Tommy Roland blev enstemmigt genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Bent Schmidt har aftalt møde med Rantzau på Krengerup Gods, samt ejendomsmægler EDC i Assens. Dette om byggegrunde på Søholm Park, som nu er sat ned i pris. Dette for om Foreningen Glamsbjerg kan være behjælpelig med at skabe opmærksomhed om byggegrunde i Glamsbjerg, da der ikke har været købsinteresse af grundende i flere år.

Kurt Andersen og tømrermester Jørgen Pedersen mente, at det ville være aktuelt at invitere banker og realkreditinstitut med til mødet, da det er svært at få finansiering til byggeri i Glamsbjerg. Filialchef Fynske Bank, Per Bruun Madsen oplyste at med den aktuelle prisnedsættelse, og opførelse af et normalt typehus – vil der nu kunne ydes en traditionel belåning. Det vil sige 80% i realkreditlån af samlet byggesum.

Boligselskabet Domea har henvendt sig til Foreningen Glamsbjerg, da de ønsker at opføre 25-30 lejeboliger i Glamsbjerg. De ønsker vores hjælp til at udpege interessante områder til opførelsen.
Knud Hansen foreslog at Boserup Minde kunne bruges til at lave nogle gode lejeboliger i.

Knud Hansen kunne oplyse, at der er mange bolighandler i byen. Dette på baggrund af en snak med Home mægler i Assens. Så byens skulle ikke være så ked af, at der ikke var gang i byggeriet, når der nu er mange handler.

Hardy Rasmussen var uforstående for, hvorfor Assens Kommune havde udbudt grunde til salg i Verninge, når der nu ikke er offentlig grunde til salg i Glamsbjerg.
Bent Schmidt oplyste at Assens kommune satser på at udbyde op til 200 byggegrunde i Tommerup.
Ankjær Stenskrog roste arbejde med ansættelse af de nye forpagtere på Glamsbjerg Hotel.

 

Glamsbjerg, den        /      – 2017                                                       

  Per Bruun Madsen                                                 Ankjær Stenskrog
Referent                                                                     Dirigent

  Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

  Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

  Boligpriser, du kan betale

  Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

  Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

  Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

  Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

  Friluftsliv

  Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

  Erhverv & handel

  Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

  Fuld af liv

  Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.