Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2020

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

Referat fra ordinær generalforsamling. 
20. februar 2019, Glamsbjerg Fritidscenter.

Dagsorden iflg. vedtægterne  

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. (Begge tager imod genvalg).
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuværende 1. Per Bruun Madsen og 2. Anders Schmidt).
 7. Valg af 2 revisorer. (Nuværende Mogens Olsen og Jørgen Lycke).
 8. Valg af revisorsuppleant. (Nuværende Tommy Roland).
 9. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

Kurt Hansen valgt uden modkandidater på forslag fra bestyrelsen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten bad alle om at beskrive sig v. navn,- hvis indlæg. 

 

Ad. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formanden, Birgitte Wøhlk Laursen, fremlagde sin beretning.

Beskrev, at det var hendes første beretning som formand for Foreningen Glamsbjerg efter et hektisk år for den ret nyvalgte bestyrelse.

Den siddende bestyrelse tog opgaven på sig ved generalforsamlingen for snart et år siden, og det var blevet til deltagelse i væsentlig mere mødedeltagelse end forventet. Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder samt deltaget i diverse møder med kommunen, herunder repræsentanter fra byrådet, kulturarbejdsgruppen, kirkeparken, Handelsstandsforeningen, Glamsbjerg Sommerlegene og Børnenes dag, Bobleberg, Hørvævsmuseet, foreningsaften i Aktivcentret, kommunikationsmøde og visionsmøde med kommunen og andre lokalråd, hvortil kommer et utal af henvendelser fra særligt kommunen omkring trafik og P-kontrol, gadebelysning, vision 2030, budget 2019-2022, samarbejde vedr. udsatte familier – og diverse private henvendelser.

Den nye bestyrelse skulle finde hinanden og blev nok lidt overvældet af mængden af opgaver og henvendelser.

Formanden så dog tilbage på et vellykket første år og takkede den samlede bestyrelse for alles indsats, opbakning og støtte.

Formanden gennemgik nogle “nøgletal” fra det forgangne år:

 

Medlemstal
Medlemstallet for foreningen er steget fra 249 til 277, således en stigning på 28 medlemmer. Det er bestyrelsens ambition, at medlemstallet skal stige yderligere, idet den håber at kunne tiltrække flere også gerne unge til foreningen. I nominelle tal er der tale om en stigning fra kr. 24.900 til kr. 27.700.

 

Sponsorer
Bestyrelsen har valgt at ændre på de hidtidige sponsoraftaler, således at der alene udbydes én type sponsoraftale. Forventningen er, at man på den måde kan få flere virksomheder og forretninger m. v.  til at støtte op omkring foreningens arbejde og gøre foreningen bredt funderet. Antallet af sponsorer er steget fra  14 til 41. Set i forhold til nominelle tal er indtægten steget fra kr. 36.500 sidste til kr. 73.525 i år, hvilket er en fordobling.

Formanden takkede for den fantastiske velvillighed som sponsorerne har vist foreningen – foreningen er meget taknemmelige for denne uundværlige opbakning og tillid til foreningens arbejde.

 

Aktiviteter
Der er ændret design på foreningens nyhedsfolder  – det blå og gule vil fremover være gennemgående for foreningens markedsføringsmateriale. 

Det tilstræbes fremover sende opkrævninger vedr. medlemskab elektronisk ud, hvor det er muligt, – der er arbejdet en del med at få indsamlet alle medlemmers mailadresser, og håbet er, at flest mulige medlemmer – også på generalforsamlingen – vil oplyse deres mailadr. til brug for foreningens kommunikation med medlemmerne. 

Bestyrelsen ønske er også på længere sigt at blive i stand til at udsende løbende information til medlemmerne.

Foreningen har fået sin egen mailadresse: Foreningenglamsbjerg@gmail.com

 

Lysreklame
Der arbejdedes p. t. med at skabe en ny lysreklame, som skal indgå som “pausefisk” ved Assensvej.

 

Flagning
Der er flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2018 i forbindelse med de officielle flagdage og konfirmationerne. Der er en aftale med GIF om at opsætte flagene, og den forventes  forlænget for 2019.

 

Glamsbjerg sommerlege
Blev afholdt lørdag den 1. september i strålende solskin, og det var en kæmpe succes. Det var 2. gang, der afholdtes Glamsbjerg Sommerlege, mens Børnenes Dag fejrede 30 års jubilæum og Foreningen Glamsbjerg 125 års jubilæum. Formanden mindedes, hvor flot det var at se optoget komme gående op gennem byen med musik, balloner, feststemte mennesker – og hun tænkte gode tanker om, hvor flot det er, at vores by kan stable så fantastisk et arrangement på benene og få den opbakning fra så mange mennesker! Formanden rettede en stor tak til såvel kulturarbejdsgruppen som Børnenes dag og ikke mindst sponsorerne, som støttede op omkring dagen. Der var stort set ikke en gruppe eller et segment, som ikke var repræsenteret på dagen. De handlende bar skønne togaer i den olympiske ånd, virksomhederne sponsorerede trillebøre til Stjerneløbet, hvor der var deltagelse fra flere af uddannelsesinstitutionerne, Martin Mulvad var skøn som sprechstallmeister i hvidt jakkesæt, sponsorerne sørgede endvidere for kontante pengepræmier, den olympiske ild blev tændt fra den store kran, flagalleen gjorde gaden fuldendt, der var underholdning på scenen i løbet af dagen, Cirkus Aroma sørgede for underholdning i teltet, borgmester Søren Steen Andersen åbnede legene, der var alverdens aktiviteter som bl.a. sportsklubberne, pensionisterne, spejderne, golfklubben, biblioteket og lokalhistorisk arkiv,- formanden glædede sig allerede til om 4 år!

 

Julearrangementet – fredag den 1. december
Arrangementet blev sædvanen tro gennemført i samarbejde mellem Glamsbjerg Kirke/Glamsbjerg Menighedsråd, handelsstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg og Foreningen Glamsbjerg. Vi kunne igen i år glædes over en fyldt kirke, hvor præst Anja Damkjær True bød os velkommen og holdt en underholdende prædiken.

Juletræstændingen og fakkeloptoget var meget flot og alting forløb fint, om end Anja havde lidt svært ved at kalde  julemanden og hans kone frem – uddelingen af de mange godteposer forløb dog smertefrit og i god orden. Igen i år havde vi fået Brobyværk blæsere til at komme og spille, mens Lions Club sørgede for lune æbleskiver og gløgg. Formanden anslog, at mere end 500 børn og voksne deltog i det vellykkede arrangement.

 

Julebelysning
Med et par dages forsinkelse kom julebelysningen op – men det var det hele værd. Sjældent har man set så smuk en julebelysning – og foreningen har da også kun modtaget positive tilkendegivelser omkring den. Belysningens befæstigelser vil blive vendt, så lyset fremover vender ind over fortovet,  således at der ikke er fare for påkørsel fra store lastbiler og busser – belysningen skal gerne holde i mange år. Finansieringen af belysningen er bl.a. sket gennem såvel sponsorer som private bidrag og fra Handelsstandsforeningen.

 

Projekt – Kirkeparken
Projektet, som er et samarbejde mellem Foreningen Glamsbjerg, Lions Club, Menighedsrådet, Assens Kommune og Assens Forsyning, skrider stille og roligt frem. Der blev afholdt borgermøde den 20 oktober, hvor ca. 50 interesserede var mødt op for at høre om planerne.  Der er hidtil rejst ca. kr. 350.000 i kapital – der søges fortsat fonde, da projektet planlægges at koste mellem 500-600.000.  Inden længe påbegyndes nedgravningen af ledninger til lys og dernæst skal der graves sten ned til søbredden. Der er ikke fastlagt en endelig tidsfrist for, hvornår Parken skal stå færdig – det vil afhænge af finansieringen, men man håber at kunne tage parken i brug i år.

 

Campus Glamsbjerg – Assens Kommune
Her kunne formanden ikke berette om store nyheder.  Der er afholdt møde med repræsentanter fra kommunen tilbage i september måned, og der er endnu ikke truffet formel beslutning om, hvorvidt initiativet får lov at komme rigtigt i gang. Det er fortsat foreningens store ønske, at Ungerådet får en koordinerende rolle i dette initiativ, men hidtil har man ikke kunne blive enige om, hvorledes projektet skal komme godt i gang.

Bestyrelsen er imidlertid fortrøstningsfuld og tror fortsat selv på ideen, som er oplagt med de mange uddannelsesmuligheder, som byen byder på. Punktet er på dagsordenen i marts 2019 i Børn- og unge udvalget.

 

Kulturarbejdsgruppen
Formanden rettede en stor tak til alle, der gennem årene har gjort deres ypperste for at levere fantastiske arrangementer og været med til at samle byen omkring disse events. Gruppen har nu efter eget ønske valgt at opløse sig selv, men flere har heldigvis givet samtykke i fortsat at ville støtte Foreningen på ad hoc basis fremadrettet, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for.

 

Ide-aften 21, marts kl. 17-20
Afslutningsvis indbød formanden til en Ide-aften den 21. marts i Glamsbjerg Fritidscenter, hvor alle interesserede kan møde op og fortælle om deres ideer til, hvordan vi kan gøre Glamsbjerg og omegn til et endnu bedre sted at bo. Undervejs bydes der på biksemad, så tilmelding er påkrævet, hvilket skal ske til foreningens  mailadresse Foreningenglamsbjerg@gmail.com

 

Spørgsmål fra forsamlingen:
Knud Hansen: Spurgte ind til, hvad der ligger i ordet Campus Glamsbjerg. Formanden redegjorde for, at Glamsbjerg som uddannelsesmekka ønskes tydeliggjort anderledes, end tilfældet er i dag. Der skal gerne skaffes en sammenhæng mellem alle institutionerne – f. eks. v. skiltning og oprettelse af stisystemer. Alt sammen til samtidig etablering af bedre socialt sammenhold og samvær mellem byens unge studerende.

Knud Hansen: Det fremgår af Kommunens strategiplaner, at man vil satse på Campus- Glambjerg, men det er hele tiden Assens, Aaarup og Vissebjerg, kommunen satser på.

Formanden svarede, at der er byggegrunde i Glamsbjeg, men de er private. Tilsyneladende derfor åbner kommunen ikke op for salg af kommunale. Vedr. Campus er der tale om en aktivitet, som det politiske system desværre har haft lidt svært ved at sætte i system og få givet noget power. Foreningen er stadig i dialog med kommunen og håber, at et møde i marts vil få tingene til at skride fremad. ‘

Elmer  Philipsen anførte, at Campus Glamsbjerg ikke kom med i de seneste budgetforhandlinger, men Børn og Unge- udvalget har nu fået opgaven at arbejde på projektet, og håbet er, at Campus Glamsbjerg nu vil få et boost. 

Vedr. byggegrunde beskrev Elmer, at der er kommunalt øje for Søholmparken og udviklingen dér,- hvor der stadig er ca. 25 usolgte byggegrunde. Derfor er der p. t. ikke anledning for kommunen til at byggemodne og sælge byggegrunde i Glamsbjerg.

Knud Hansen: Spurgte ind til, hvorfor FG gik ind i julebelysning i byen. Formanden redegjorde for, at bestyrelsen besluttede at give et bidrag til at hjælpe Handelsstandsforeningen (HF) med etablering af belysningen. HF havde direkte forespurgt, om vi kunne indgå i samarbejde. Julebelysningen tilhører nu Foreningen Glamsbjerg og afskrives over 5 år. HF betaler årlig leje.

 

Formandens beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.

Kasserer Kurt Drud Jensen gennemgik årsrapporten for 2018, gennemgået på overhead og omdelt på papir. 

Nøgletal fra regnskabet:

 • Medlemsregnskab: Indtægter i alt Kr. 35.400,-. (Medlemskontingent kr. 27.900,- og Lokalrådstilskud kr. 7.500,-).
 • Omkostninger ordinær drift: Kr. 31.339,-.
 • Resultat af ordinær drift: Kr. 4.061,-.
 • Resultat af sponsorvirksomhed: Kr. 55.961,-.
 • Resultat i alt før udlodning: Kr. 60.022,-.
 • Tilskud og udlodning: Kr. 60.000,-. (Tilskud Kirkeparken 20.000,- og Glamsbjerg Sommerlege 40.000,-).
 • Resultat før financielle poster: kr. 22,-.
 • Financielle indtægter: Kr. 3.595,-.
 • Årets resultat: kr. 3.617,-.

 

Aktiver i alt:  kr. 967.793,-.

Egenkapital:  533.624,-.

 

Regnskabet enstemmigt vedtaget, og decharge meddelt bestyrelsen. 

 

Ad. 4. Indkomne forslag.

Ingen indkommet. 

 

Ad. 5. Valg til bestyrelsen.

Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen genvalgtes uden modkandidater.

 

Ad. 6. Valg af 2 suppleanter.

Per Bruun Madsen og Anders Schmidt havde på forhånd accepteret at lade sig genvælge. De blev valgt uden modkandidater, Per som 1. suppleant, Anders som 2. suppleant.

 

Ad. 7. Valg af 2 revisorer.

Mogens Olsen og Jørgen Lycke havde på forhånd accepteret at lade sig genvælge. De blev valgt uden modkandidater.

 

Ad. 8. Valg af revisorsuppleanter. 

Tommy Roland havde på forhånd accepteret at lade sig genvælge. Han blev valgt uden modkandidater.  

 

Ad. 9. Eventuelt.

Knud Hansen: Forespurgte, om smykkerne er overvejet solgt. BWL redegjorde for, hvilke smykker, der p. t. beror i FG. der er netop solgt et smykke, og der er spurgt til, hvad prisen er. De kan genproduceres. De koster henholdsvis 950,- og 1250,-. 

Knud foreslog, at de kan sælges. Dét tager bestyrelsen op som en mulighed. 

 

Dirigenten takkede for god ro orden og erklærede generalforsamlingen for gennemført. 

 

Glamsbjerg den

 

Carsten Mogensen,                                                         Kurt Hansen,                                           

referent.                                                                          dirigent.

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Birgitte Wøhlk Laursen.
 • Næstformand: Dennis Christensen.
 • Kasserer: Kurt Druud Jensen.
 • Sekretær: Carsten Mogensen.
 • Medlem: Elmer Philipsen.

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.