Det sker!

Det sker!

Vedtægter

Gældende vedtægter for Foreningen Glamsbjerg.

Vedtægter 

for

Foreningen Glamsbjerg, Glamsbjerg Borgerforening.

 

Vedtaget i enstemmighed på ordinær generalforsamling den 22. februar 2023 og ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2023.

§ 1.
Foreningens navn er “Foreningen Glamsbjerg”, Glamsbjerg borgerforening.

§ 2.
Foreningens formål er:
At varetage egnens borgeres almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtager på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere – for derigennem at være med til at præge udviklingen i lokalsamfundet ved engageret at igangsætte og deltage i lokale aktiviteter. Foreningen er endvidere lokal råd i Assens Kommune.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, som er fyldt 18 år. Medlemskabet gælder én person.

Stemmeret opnås først efter 3 måneders medlemskab og kan udøves ved fuldmagt, idet hver fremmødt kun kan afgive egen stemme + én stemme ved fuldmagt – altså i alt max 2.

§ 4.
Såfremt et medlem ved sin opførsel skader foreningens omdømme, kan et flertal i bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, hvorvidt det er foreneligt med foreningens tarv, at vedkommende fremdeles er medlem af foreningen.
Generalforsamlingen afgør sagen med almindelig stemmeflerhed.

§ 5.
Æresmedlem kan kun den blive, som efter bestyrelsens skøn har gjort sig særlig fortjent dertil.
Udnævnelsen til æresmedlem kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen og afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Et æresmedlem betaler intet kontingent.

§ 6.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Kontingent opkræves én gang årligt af kassereren eller anden af bestyrelsen udpeget inkassator.

Hvis kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder efter forfaldstid eller påkrav, betragtes vedkommende som slettet af foreningen, men er dog pligtig at betale kontingent indtil, udmeldelse skriftligt har fundet sted.

Medlemmer, som ved afholdelse af en generalforsamling, resterer med betaling af kontingent, har ikke stemmeret.

§ 7.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.

Udmeldte eller slettede medlemmer har intet krav på foreningens formue eller andre værdier.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
  1. Behandling af indkomne forslag.
  2. Valg til bestyrelsen.
  3. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  4. Valg af to revisorer.
  5. Valg af én revisorsuppleant.
  6. Eventelt.                                                                                                                                                                                                                                                                         Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning eller mindst 30 medlemmer ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes således, at den finder sted inden en måned efter begæringens modtagelse.

Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside samt på Facebook med mindst fjorten dages varsel.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, samt forslag, der ikke er rettidigt modtaget, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt det gælder personvalg.
Skriftlig afstemning foretages i alle andre tilfælde, såfremt blot et medlem stiller krav herom. Regnskabet går fra 01. januar til 31. december.
En lovlig indvarslet generalforsamling tager fuldgyldige beslutninger uanset de mødtes antal.

§ 9.
For vedtægtsændringer kræves en majoritet af mindst 3/4 af de fremmødte stemmer på en ordinær generalforsamling og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§10.

Foreningens opløsning kan kun ske ved to på hinanden med mindst to og højest fire ugers mellemrum følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, og skal hver gang vedtages med en majoritet af mindst 3/4 del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ved afstemning om foreningen opløsning kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved evt. opløsning af foreningen skal foreningens aktiver realiseres på en sådan måde, at de helt og fuldt kommer egnens borgere til gode.
Beslutningen om aktivernes realisering og anvendelse skal ligeledes ske på begge generalforsamlinger med mindst 3/4 del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, for at beslutningen om foreningens opløsning er gyldig.

§11.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal opfylde de i § 3 nævnte betingelser.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt de arbejdsudvalg, som findes fornødne.

Valg til bestyrelsen gælder for to år, idet der hvert år afgår tre henholdsvis to medlemmer efter tur.

Genvalg til bestyrelsen gælder for to år, idet der hvert år afgår tre henholdsvis to medlemmer efter tur.

________________ Birgitte Wøhlk Laursen, formand.

________________ Pia Jensen, kasserer.

________________ Dennis Christensen, næstformand.

________________ Ejvind Rosenvang, sekretær

________________ Elmer Philipsen, medlem.

De underskrevne vedtægter forefindes hos sekretæren

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.