Vedtægter

Gældende vedtægter for Foreningen Glamsbjerg.

Vedtægter

Bemærk:

Vedtægterne for Foreningen Glamsbjerg, opdateret på hjemmesiden den 16. marts 2019 af siddende sekretær Carsten Mogensen, er resultatet af en “bearbejdet” PDF fil, eftersom PDF- filer ikke lader sig umiddelbart opdatere på hjemmesiden. “Bearbejdningen” har betydet, at bogstaverne fremstår “slørede”.

For at fremme læsning af vedtægterne er de afskrevet og indlagt i andet format herunder. Bemærk, at enkelte steder er i parentes med kursiv foretaget tilføjelser, som ikke fremgår af de godkendte vedtægter:

Vedtægter for Foreningen Glamsbjerg

Vedtaget i enstemmighed: Torsdag den 19. marts 2009 – på den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 1.

Foreningens navn er “Foreningen Glamsbjerg”, Glamsbjerg borgerforening.

 

§ 2.

Foreningens formål er:

At varetage egnens borgeres almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtager på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere – for derigennem at være med til at præge udviklingen i lokalsamfundet ved engageret at igangsætte og deltage i lokale aktiviteter.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver borger i Glamsbjerg, som er fyldt 18 år. Medlemskabet gælder én person.

Stemmeret opnås først efter 3 måneders medlemskab og kan udøves ved fuldmagt, idet hver fremmødt kun kan afgive egen stemme + én stemme ved fuldmagt – altså i alt max 2.

 

§ 4.

Såfremt et medlem ved sin opførsel skader foreningens omdømme, kan et flertal i bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, hvorvidt det er foreneligt med foreningens tarv, at vedkommende fremdeles er medlem af foreningen.

Generalforsamlingen afgør sagen med almindelig stemmeflerhed.

 

§ 5.

Æresmedlem kan kun den blive, som efter bestyrelsens skøn har gjort sig særlig fortjent dertil.

Udnævnelsen til æresmedlem kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen og afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Et æresmedlem betaler intet kontingent.

 

§6.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Kontingent opkræves én gang årligt af kassereren eller anden af bestyrelsen udpeget inkassator.

Hvis kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder efter forfaldstid eller påkrav, betragtes vedkommende som slettet af foreningen, men er dog pligtig at betale kontingent indtil, udmeldelse skriftligt har fundet sted.

Medlemmer, som ved afholdelse af en generalforsamling, resterer med betaling af kontingent, har ikke stemmeret.

 

§ 7.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.

Udmeldelse (udmeldte!) eller slettede medlemmer har intet krav på foreningens formue eller andre værdier.

 

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Valg af én revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning eller mindst 30 medlemmer ved  skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes således, at den finder sted inden en måned efter begæringens modtagelse.

Enhver generalforsamling indvarsles i lokal annonceavis med mindst fjorten dages varsel.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, samt forslag, der ikke er rettidigt modtaget, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt det gælder personvalg.

Skriftlig afstemning foretages i alle andre tilfælde, såfremt blot et medlem stiller krav herom.

Regnskabet går fra 01. januar til 31. december.

En lovlig indvarslet generalforsamling tager fuldgyldige beslutninger uanset de mødtes antal.

 

§ 9.

For vedtægtsændringer kræves en majoritet af mindst 3/4 af de fremmødte stemmer på en ordinær generalforsamling og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10.

Foreningens opløsning kan kun ske ved to på hinanden med mindst to og højest fire ugers mellemrum følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, og skal hver gang vedtages med en majoritet af mindst 3/4 del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ved afstemning om foreningen opløsning kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved evt. opløsning af foreningen skal foreningens aktiver realiseres på en (sådan!)måde, at de helt og fuldt kommer egnens borgere til gode.

Beslutningen om aktivernes realisering og anvendelse skal ligeledes ske på begge generalforsamlinger med (godkendelse af!) mindst 3/4 del af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, for at beslutningen om foreningens opløsning er gyldig.

 

§ 11.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal opfylde de i § 3 nævnte betingelser.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt de arbejdsudvalg, som findes fornødne.

Valg til bestyrelsen gælder for to år, idet der hvert år afgår tre henholdsvis to medlemmer efter tur.

Genvalg til bestyrelsen gælder for to år, idet der hvert år afgår tre henholdsvis to medlemmer efter tur.

Genvalg kan finde sted, men man er ikke pligtig til at modtage genvalg.

På den ordinære generalforsamling vælges tillige to bestyrelsessuppleanter og to revisorer samt en revisorsuppleant – alle for en etårig periode.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det, normalt dog én gang hver måned.

Formanden fører forsædet ved foreningens møder og sammenkomster og sørger for, at alle trufne beslutninger tilføres forhandlingsprotokollen og bringes til korrekt udførelse.

 

§ 12.

Kassereren vælges for et år af gangen og er personlig ansvarlig for de midler, der til enhver tid beror i hans varetægt.

Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter og dette regnskab samt foreningens statusopgørelse skal være afsluttet og afleveret til foreningens revisorer senest otte dage før den ordinære generalforsamling.

 

Formand, Bent Schmidt

Knud Hansen

Beathe Dalskov

Peter Bendix Pedersen

Anders Schmidt

Omfattende og gode kollektive trafikforbindelser

Der er et meget omfattende kollektivt busnetværk med mange afgange, der gør det nemt at komme til og fra byen – herunder til og fra Odense.

Boligpriser, du kan betale

Du kan vælge mellem meget velbeliggende grunde - store og små parcelhuse - nye og ældre boliger.

Unik uddannelsesby – Giv dine børn en god start

Byen har et omfattende og meget varieret uddannelsestilbud.

Byen er på en helt særlig måde præget af at være uddannelsesbyen på Sydvestfyn.

Friluftsliv

Skov, golfbaner, vandreruter og friluftsbad. Glamsbjerg har det hele, når det drejer sig om gode oplevelser i den omgivende smukke natur. 

Erhverv & handel

Særdeles gode tilbud på dagligvareområdet og mange specialbutikker.

Fuld af liv

Friluftsbad, svømmehal, golfbane, mange sportsanlæg, sundhedscenter og det liv, de mange unge uddannelsessøgende giver.