Det sker!

Det sker!

Generalforsamling 2021.

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening.

 Referat fra ordinær generalforsamling

 1. marts 2021 kl. 1800.

Generalforsamlingen, der var udsat på grund af Coronarestriktioner, var indvarslet i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021 til digital gennemførsel med tilmelding.

Der var kun anmeldt 5 deltagere til digital gennemførsel. Antallet på 5 oversteg ikke begrænsningen i gældende regler for indendørs forsamlinger i anledning af Coronapandemien, hvorfor alle tilmeldt den 18.03.2021 jfr. accept indkaldtes til fysisk fremmøde i Glamsbjerg Fritidscenter.

Formand, Birgitte Wøhlk Laursen bød velkommen til generalforsamlingen, der jfr. indkaldelsen i Lokalavisen Assens havde følgende ordlyd jfr. vedtægterne og gældende Coronaregler:

 

———-

 

Foreningen Glamsbjerg – Glamsbjerg Borgerforening

afholder generalforsamling

torsdag den 18. marts 2021 kl. 1800.

 

Generalforsamlingen er udskudt på grund af de stadigt gældende forsamlingsbegrænsninger i anledning af Corona- pandemien.

 

Generalforsamlingen afholdes digitalt.

Tilmelding skal ske senest 3 dage før til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com. Når man  er  tilmeldt, modtages en bekræftelsesmail med information om, hvordan man kommer på mødet. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
 4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer således:
 • 2 tilføjes: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
 • 3 tilføjes: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
 • 8 tilføjes: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.
 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er Kurt Drud Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager ikke genvalg.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. Valg af revisorsuppleant.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Under hensyn til behandling af de foreslåede vedtægtsændringer afholdes der – ligeledes digitalt – ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 kl. 1800 med samme tilmeldingsprocedure.

 

———-

 

Formanden, Birgitte  Wøhlk Laursen (BWL), bød velkommen til Generalforsamlingen, hvor 5 medlemmer var mødt frem.

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Kurt Hansen valgt uden modkandidater.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden fremlagde sin beretning som citeres:

 

———-

Det har i sagens natur været et meget ekstraordinært år grundet coronaen – blot 2 uger efter vores sidste generalforsamling blev Danmark lukket ned første gang og det har naturligvis haft stor indvirkning på vores aktivitetsniveau.

 

Vi har i den forløbne periode afholdt 7 bestyrelsesmøder samt diverse møder med kommunen (senest om bosætningsstrategi), de øvrige lokalråd i kommunen (Flyt til Sydvestfyn, ambassadørkorpset i kommunen, Assensbanen, stisystemer), direktør for by, land og kultur Martin Albertsen herunder repræsentanter fra byrådet, folkeoplysningsudvalget om bestyrelsesansvar samt haft løbende dialog med udvalget omkring parken ved kirken samt Handelsstandsforeningen. Endvidere har vi forholdt os til en lang række henvendelser fra særligt kommunen herunder diverse høringsspørgsmål samt diverse henvendelser fra foreninger i øvrigt og private.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at takke den øvrige bestyrelse for jeres store indsats og altid gode humør – det har været en fornøjelse af arbejde sammen med jer alle og jeg syntes oprigtigt, at vi kan være stolte af vores arbejde på trods af de særlige vilkår i det forløbne år. En særlig tak til Kurt Drud, som træder tilbage som kasser – tusind tak for din indsats.

 

Jeg vil også sige stor tak til vores ambassadørkorps, som gør en stor indsats i forhold til at byde nye tilflyttere til kommunen velkommen. Endelig vil jeg sige tak til vores revisorer for endnu en gang at have påtegnet vores regnskab.

 

Nu til lidt tal og min beretning i øvrigt.

 

Medlemstal.

Medlemstallet for foreningen er steget fra 219 til 240, hvilket er reelle nye medlemmer. Det er fortsat bestyrelsens ambition, at medlemstallet skal stige yderligere, hvorfor vi vil gøre en indsats, når forholdene gør det muligt. I nominelle tal er der tale om en stigning fra kr. 21.900 til kr. 24.000.

 

Sponsorer.

Når det gælder sponsorer, valgte vi forrige år at ændre på de hidtidige sponsoraftaler, således at vi alene udbyder en type sponsoraftale. Baggrunden var, at vi på den måde kunne få flere virksomheder til at støtte op omkring vores arbejde og gøre foreningen bredt funderet. Antallet af sponsorer er således steget fra 41sponsorer til 48 i det forløbne år. Set i forhold til sidste år er der tale om en stigning på 17%. Igen i år vil jeg sige tusind tak til den fantastiske velvillighed som sponsorerne har vist foreningen – vi er meget taknemmelige for denne uundværlige opbakning og tillid til vores arbejde.

 

Aktiviteter.

Indledningsvis vil jeg gentage, at der desværre er flere aktiviteter, som ellers var planlagt i vores kalender som grundet Coronaen er blevet aflyst. Det drejer sig bl.a. om vores deltagelse i såvel Børnenes Dag som Stafet for Livet, officiel åbning af parken ved kirken, et foredrag sammen med Lions Glamsbjerg og ikke mindst vores traditionsrige juletræstænding med fakkeloptog.

 

Vi har i det forløbne år fået lavet en ny og opdateret hjemmeside. Vi har ambitioner om at udvikle den yderligere, således at den kan bruges som opslagsværk i forhold til, hvad der sker i vores lokalområde med et kalendersystem. Tanken er at de mange aktører i Glamsbjerg kan fortælle om deres aktiviteter, således at man alene skal søge et sted. 

 

Foreningens mailadresse, som er Foreningenglamsbjerg@gmail.com anvendes flittigt og vi modtager en række henvendelser.

 

Efter første nedlukning støttede vi op om handelstandsforeningen med en konkurrence på Facebook med gavekort. Sidenhen har vi valgt at give gavekort til nye tilflyttere i kommunen, som melder sig ind i foreningen for også på denne måde at støtte det lokale handelsliv. Ved åbningen for et par uger siden delte vi kage ud forretningerne og bød dem velkommen tilbage. 

 

Flagning.

Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2020 i forbindelse med de officielle flagdage og konfirmationerne. Vi har forlænget vores aftale med GIF, som hjælper os med at opsætte flagene og udviddet med flere datoer her i 2021 grundet spredningen af konfirmationerne.

 

Aktiviteter.

Vi har fortsat vores arbejde på baggrund af de ideer, som borgerne kom med på vores Ide-aften tilbage i 2019.

 

Arbejdet i Ambassadørkorpset er sat i system, så alle nye tilflyttere til Glamsbjerg og omegn fra andre kommuner bliver budt personligt velkommen med en velkomstpakke samt tilbud om at melde sig ind i foreningen. Vi er meget taknemmelige for det arbejde vores frivillige ambassadørkorps yder.

 

Foreningssamarbejdet omkring events har som tidligere nævnt været hårdt prøvet i den forløbne år. Således har vores samarbejde med såvel Børnenes Dag, Stafet for Livet og et foredrag sammen med Lions Club været sat på stand by, da alle arrangementer er blevet aflyst grundet forsamlingsforbuddet. Der er imidlertid fortsat stor velvilje og engagement og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet, når omstændighederne tillader det. Vi håber at kunne gennemføre Glamsbjerg Sommerlegene i 2022, hvor stort set alle foreningerne i byen vil samarbejde.

 

Vi er fortsat i dialog med Handelstandsforeningen om et tættere samarbejde, der arbejdes på et aktivitetsområde og vi vil fortsat gerne gøre fremme konceptet omkring Campus Glamsbjerg herunder gennem bedre skiltning.

 

Julebelysning.

Julebelysningen blev til stor glæde for os alle tændt kort før første søndag i advent. Vi kunne jo ikke gennemføre vores traditionsrige julearrangement med fakkeloptog, men vi fik tændt alle julelysene herunder sat et stort flot juletræ op på torvet. Til orientering er det bestyrelsen selv, som sørger for såvel at sætte lysene op som for at tage dem ned, hvilket er en meget hyggelig tradition, som får mange anerkendende ord med fra forbipasserende. Sammen med butikkernes julelys var det en fornøjelse at gå igennem hovedgaden i hele december måned, hvor man ikke kunne undgå at komme i julestemning.

 

Campus Glamsbjerg.

Julebelysningen i hovedgaden blev igen år suppleret af flot rødt lys på Kaj Nielsens Vej og Langbygårdsvej ved vores uddannelsesinstitutioner. Vi ønsker med belysningen at sætte fokus på Campus Glamsbjerg på en utraditionel vis. Uddannelsesindstitutionerne har i øvrigt gentaget deres støtte til det farvede lys, som de ikke mindst har nydt ekstra meget i nedlukningsperioden.

Når det i øvrigt gælder et mere formaliseret samarbejde omkring Campus Glamsbjerg er det endnu ikke lykkes foreningen at få et sådant etableret med kommunen. 

 

Parken ved kirken.

Parken, som er blevet etableret gennem et samarbejde mellem Foreningen Glamsbjerg, Lions Club, Menighedsrådet, Assens Kommune og Assens Forsyning er stort set færdig. Den officielle åbning blev udskudt grundet coronaen, men vi planlægger at kunne åbne den her i sommer. Vedligeholdelsen af parken sker ved frivillige, og Foreningen støtter med et mindre beløb til benzin mv i det omfang, de frivillige ikke kan finde finansiering andet steds fra.

 

Hovedgaden.

Vi vil gerne have at vores by fremtræder indbydende, hvorfor vi har taget nogle forskellige initiativer i år.

 

Facaden hos frisøren i Nørregade.

Bestyrelsen har været aktiv medvirkende til at få igangsat renoveringen af facaden, som gennem mange år havde været en skændsel for hovedgaden og byen med træplader foran forretningsvinduerne. Renoveringen kom på plads efter dialog med såvel udlejer, lejer som kommunen – tak til alle.

 

Renholdelse.

Foreningen tog i september initiativ til ”Tid til en renere by – det er vel ikke så skidt”, som handlede om at samle skrald og lign, så vores by kunne tage sig bedst muligt ud. Initiativet følges op af en frivillig gruppe, hvor der er udpeget en tovholder.

 

Glamsværkerne.

Afslutningsvis kan jeg nævne, at en gruppe frivillige har dannet gruppen Glamsværkerne, som er et lokalt initiativ som sætter spot på byliv, iværksætteri og fællesskab i Glamsbjerg.

 

Dette var min formandsberetning – giver den anledning til spørgsmål?

———-

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.

Kasserer, Kurt Drud Jensen, omdelte og fremlagde det af revisorerne godkendte regnskab.

Årsregnskabet fremlagt af kassereren.

“Nøgletal” fra regnskabet:

Medlemskontingent: kr. 24.000,-.

Tilskud til Lokalråd fra Assens Kommune kr. 15.000,-.

Diverse indtægter kr. 400,-.

Resultat af ordinær drift. kr. -31.235,-.

Sponsorindtægter: kr. 45.000,-.

Omkostninger vedr. sponsorater: kr. 17.257,-.

Resultat af sponsorvirksomhed: kr. 27.743,-.

Årets resultat kr. – 4.992,-.

Egenkapital primo 2020: kr 544.192,-.

Egenkapital ultimo 2020: kr. 539.200,-.

 

Hensættelse Campus Glamsbjerg: kr. 98.073,-.

Hensættelse Kirkeparken: kr. 93.334,-

Hensættelser pr. ultimo i alt: kr. 191.407,-.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag.

Formanden redegjorde for bestyrelsens begrundelse for at foreslå vedtægtsændringerne, der fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Følgende ændringer/tilføjelser foreslået:

 • 2 tilføjes efter sidste punktum: Foreningen er endvidere lokalråd i Assens Kommune.
 • 3 om medlemsoptagelse ændres til: Som medlem kan optages enhver borger med tilknytning til Glamsbjerg, der er fyldt 18 år.
 • 8 om indkaldelser til generalforsamlinger ændres til: Enhver generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside og Facebook- side.

 

Ændringer og tilføjelser blev enstemmigt vedtaget.

Der skal i anledning af fremmødet i generalforsamlingen og jfr. gældende vedtægter afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få endeligt godkendt ændringer og tilføjelser. En sådan ekstraordinær generalforsamling var allerede indvarslet i forbindelse med offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamling 2021 i Lokalavisen Assens den 3. marts 2021.

 

Den ekstraordinære generalforsamling annonceret til afholdelse den 08.04.2021 kl. 1800 og bekendtgjort afholdt digitalt med tilmelding under hensyntagen til Coronarestioner således:

Tilmelding skal ske senest 3 dage før den 08.04.2021 til foreningens mail foreningenglamsbjerg@gmail.com.

 

Ad. 5. Valg til bestyrelsen.

På valg: Kurt Drud Jensen, der ikke tog imod genvalg,  og Carsten Mogensen. sidstnævnte  genvalgtes og Pia Jensen valgtes som nyt medlem af bestyrelsen på bestyrelsens anbefaling – og jfr. hendes forud meddelte samtykke. Begge valgt uden modkandidater.

 

Ad. 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Anders Schmidt og Ejvind Rosenvang valgt på bestyrelsens anbefaling jfr. deres forud meddelte samtykke og uden modkandidater:.

 

Ad. 7. Valg af 2 revisorer.

Jørgen Lykke Pedersen og  Mogens Olsen genvalgt jfr. deres forud meddelte samtykke og uden modkandidater.

 

Ad. 8.Valg af revisorsuppleanter.

Kurt Drud Jensen valgt uden modkandidater.

 

Ad. 9. Eventuelt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen gennemført og takke for god ro og orden.

 

 

Glamsbjerg den. _______

 

 

 

____________________                                               ____________________

Carsten Mogensen,                                                        Kurt Hansen.

sekretær.                                                                         Dirigent.