Det sker!

Det sker!

REFERAT

GENERALFORSAMLING 22.03.2023 kl. 1900.
Sted: Glamsbjerg Fritidscenter.

Antal fremmødte: 8 medlemmer med stemmeret, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således:
§ 11 ændres til Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mellem 5-7 medlemmer, der alle skal opfylde de i § 3 nævnte betingelser.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Pia Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager genvalg.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Valg af en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Under hensyn til behandling af den foreslåede vedtægtsændring afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2023 kl. 1800.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Kurt Hansen valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen.
Dagsordenen derefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden, Birgitte Wøhlk Laursen, forelagde sin årsberetning som citeres med kursiv skrift:

Hjertelig velkommen til alle.

2022 har været en begivenhedsrigt år.
Vi har i den forløbne periode afholdt 7 bestyrelsesmøder samt diverse møder med kommunen (dialogmøde), byggegrunde, de øvrige lokalråd i kommunen (møde om lokalrådsmodel, temamøde om fællesskaber i en krisetid, flyt til Sydvestfyn, etablering af frivilligcenter, ambassadørkorpset i kommunen). Endelig har vi deltaget i et møde med den gruppe, som direktør i børn, unge og familier Jan Præstholm i Assens Kommune har etableret omkring Campus Glamsbjerg med deltagelse af alle uddannelsesinstitutionerne herunder FGU, VUC, de 2 gymnasier og 10. kl.
Dernæst har der været adskillige møder i arbejdsgruppen omkring Børnenes Dag og Glamsbjerg Legene 2022, løbende dialog med arbejdsgruppen under Glamsbjerghaven samt Handelsstandsforeningen. Endvidere har vi forholdt os til en lang række henvendelser fra særligt kommunen herunder diverse høringsspørgsmål samt henvendelser fra foreninger i øvrigt og private.
Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at takke den øvrige bestyrelse for jeres store indsats og altid gode humør – det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle og jeg syntes oprigtigt, at vi kan være stolte af vores arbejde. Særlig tak til Carsten, som har valgt at træde tilbage efter adskillige år i bestyrelsen.
Jeg vil også sige stor tak til vores ambassadørkorps, som gør en stor indsats i forhold til at byde nye tilflyttere til kommunen velkommen – de får meget ros med på vejen af nytilflyttterne. Endelig vil jeg sige tak til vores revisorer for endnu en gang at have påtegnet vores regnskab.
Nu til lidt tal og min beretning i øvrigt.

Medlemstal.
Medlemstallet for foreningen er steget fra 236 til 253 (240 i 2020). Vi har i det forløbne år igangsat en særlig indsats overfor nytilflytterne samtidig som vi iblandt laver kampagner på Facebook for at tiltrække flere medlemmer. I nominelle tal er der tale om en stigning fra kr. 21.800 til kr. 25.300.

Sponsorer.
Når det gælder sponsorer, er antallet faldet med 2, således at vi nu har 46, men vi har forventning om at tiltrække yderligere i år. Vi er meget taknemmelige for vores sponsorer og der skal lyde en stor tak for den velvilje de viser foreningen – vi er meget taknemmelige for denne uundværlige opbakning og tillid til vores arbejde.

Aktiviteter.
Nu til en gennemgang af vores mange aktiviteter og initiativer.Vores hjemmeside benyttes fortsat flittigt og den nye bosætningsportal “Flyt til Vestfyn” er blevet koblet på. Flyt til Vestfyn blev til på baggrund af et temamøde blandt samtlige lokalråd og resultatet er blevet rigtig flot. Vi har endvidere en række videoer på vores hjemmeside bl.a. fra Børnenes Dag, Stafet for Livet og ikke mindst Glamsbjerg Haven, hvor vi oplevede en skøn Sankt Hans aften med underholdning, taler, mad og drikke.

Foreningens mailadresse, som er Foreningenglamsbjerg@gmail.com anvendes også flittigt og vi modtager løbende henvendelser.

Flagning.
Vi har flaget 9 gange i Glamsbjerg i 2022 i forbindelse med de officielle flagdage og konfirmationerne. Vi indledte i 2022 et samarbejde med VG, som har været meget vellykket og vi forventer at fortsætte samarbejdet i år.

Ambassadørkorps.
Vores ambassadørkorps, som byder alle nye tilflyttere til Glamsbjerg og omegn fra andre kommuner personligt velkommen med en velkomstpakke samt tilbud om at melde sig ind i foreningen bliver meget positivt modtaget. Vi er meget taknemmelige for det arbejde vores frivillige ambassadørkorps yder og de får stor ros fra tilflytterne, som føler sig meget velkommen i byen. I 2022 har de budt velkommen til 92 nye borgere i Glamsbjerg – dette tal dækker kun over borgere, som flytter hertil udenfor kommunen.Foreningssamarbejde omkring events.
Vi forsøger hele tiden at koordinere vores aktiviteter og støtte op omkring, hvad andre foreninger m.fl. arrangerer. Vores største aktivitet i det forløbne år var naturligvis Glamsbjerg Legene, som blev afholdt i samarbejde med Børnenes Dag, Lions Club Glamsbjerg, Glamsværkerne, skolerne og uddannelses-institutionerne, erhvervslivet, handelsstandsforeningen, sportsforeningerne, pensionisterne m.fl.

Glamsbjerg Legene afholdes sædvanen tro hvert 4 år, således har vi tidligere afholdt det i 2014 og 2018. Forud for legene har der siddet en meget aktiv arbejdsgruppe med repræsentanter fra størstedelen af førnævnte aktører, som har planlagt alt i forbindelse med fejringen.
Dagen, som er en hyldest til såvel foreningslivet som til intiativer generelt i Glamsbjerg og omegn, hvor vi får mulighed for at vise, hvad byen har at tilbyde, samtidig som der er fokus på børn, blev en kæmpe succes med deltagelse af masser af mennesker, som nød godt af såvel optog, musik, dans, boder, konkurrencer, cirkus og meget andet.

Levende Bymidte.
I midten af august blev afholdt en festlig lørdag, som handelsstandsforeningen stod bag med støtte fra Foreningen Glamsbjerg. Her var der underholdning i form af dans og musik, børneloppemarked og diverse boder. Foreningen sørgede endvidere for at vores bymidte blev forskønnet med smukke blomsterkrukker fra Glamsbjerg Planteskolen, som blev stillet op ved en række butikker med skiftende blomster i løbet af efteråret med støtte fra Assens Kommune.
Foreningen forsøgte at stable en rengøringsdag af hovedgaden på benene uden større succes i maj måned. Bestyrelsen havde selv påtaget sig denne opgave i 2021 og havde håbet på støtte fra borgerne i 2022. Forventningen er, at vi forsøger igen i 2023 men således at den falder sammen med den nationale rengøringsuge under Danmarks Naturfredningsforening i næste måned.

Stafet for Livet.
Stafet for Livet, som Kræftens Bekæmpelse står bag, blev afholdt for 3 gang i Glamsbjerg. Stafetten blev igen afholdt på arealerne ved Glamsbjerg skolen og med mulighed for at benytte nogle af de skønne natur-ruter i vores nærmiljø. Foreningen Glamsbjerg deltog med et hold og støttede op omkring den gode sag.

Glamsbjerghaven.
Haven, som er blevet etableret gennem et samarbejde mellem Foreningen Glamsbjerg, Lions Club, Menighedsrådet, Assens Kommune og Assens Forsyning bliver flittigt brugt af mange borgere. Sankt Hans aften blev for første gang afholdt i haven som et stort fælles arrangement med underholdning, taler og mulighed for at købe mad og drikke, såfremt man ikke havde taget egen picnickurv med. Aftenen blev et tilløbsstykke med en fantastisk stemning på en dejlig lun juniaften. Vedligeholdelsen af haven sker ved frivillige gennem et etableret haveudvalg, som Foreningen Glamsbjerg støtter.

Aktivitetsunivers.
Det er i det forløbne år lykkes at få tilsagn på kr. 2,5 mio til vores store projekt med et aktivitetsuniverset ved Fritidscentret. Vi har netop sendt runde 2 af fondsansøgninger ud og vi håber, at 1 del af projektet kan stå færdigt næste år. Der skal anlægges et område på 2500 kvadratmeter, hvor alle uanset alder kan udfordre krop og hjerte gennem fitnessudstyr, løbebane, læringsredskaber og legeplads. Projektet er udviklet sammen med Kompan og PlayAlive.

Julearrangementet.
Arrangementet blev sædvanen tro gennemført i samarbejde med Glamsbjerg Kirke/Glamsbjerg Menighedsråd, handelsstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg, Pensionisterne og Foreningen Glamsbjerg. Vi kunne igen i år glæde os over en fyldt kirke, høj stemning i fakkeltoget, og masser af glade mennesker omkring juletræstændingen, hvor der blev igen blev budt på æbleskiver, gløgg og saftevand og julemanden delte godteposter ud.

Julebelysning.
Bestyrelsen sørgede igen for at sætte vores smukke julebelysning op, således at alle kunne nyde godt af den særlige stemning, som lysene skaber sammen med butikkernes julelys og de farvede lys på Campus, som traditionen tro er røde i december. Vi var i dialog med såvel Assens Kommune som handelsstandsforeningen forud for beslutningen set i lyset af energikrisen, som på et tidspunkt betød høje priser på strøm. Foreningen valgte at prioritere julebelysningen.

Dette var min formandsberetning – giver den anledning til spørgsmål?

Efter få afklarende spørgsmål blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
Regnskabet omdeltes til de fremmødte og kassereren redegjorde for årets resultat: kr. -112,-.
Dirigenten beskrev betydningen af decharge.
Regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således: § 11 ændres til Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mellem 5-7 medlemmer, der alle skal opfylde de i § 3 nævnte betingelser.
Formanden begrundede ønske med muligheden for at øge bestyrelsens antal således, at bestyrelsens talrige opgaver vil kunne fordeles til flere personer.
Forslaget enstemmigt godkendt.
Endelig godkendelse var planlagt at kunne ske på den ekstraordinære generalforsamling, der allerede i den ordinære indkaldelse til dagens generalforsamling var adviseret til afholdelse den 08.03.2023 kl. 1800 i Glamsbjerg Fritidscenter.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Pia Jensen og Carsten Mogensen. Førstnævnte modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog Ejvind Rosenvang, som var villig til at modtage valg.
Pia Jensen genvalgtes og Ejvind Rosenvang nyvalgtes. Begge enstemmigt valgt.

Ad. 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen foreslog Ole Larsen og Anders Schmidt. Ole Larsen var til stede og erklærede sig villig til at modtage valg. Anders Schmidt var ikke til stede, men havde forud for generalforsamlingen accepteret at blive valgt.
Begge valgtes enstemmigt uden modkandidater.

Ad. 8. Valg af to revisorer.
Bestyrelsen foreslog Gunnar Markvardsen og Mogens Olsen. De var ikke til stede, men havde før generalforsamlingen erklæret sig villige til at modtage valg.
Begge valgtes enstemmigt uden modkandidater.

Ad. 9. Valg af en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog Tommy Roland Jørgensen. Han var ikke til stede, men havde før generalforsamlingen accepteret at modtage valg.
Han valgtes enstemmigt uden modkandidater.

Ad. 10. Eventuelt.
Intet at bemærke.

 

 

 

Carsten Mogensen, sekretær.

 

 

 

Kurt Hansen, dirigent.