Det sker!

Det sker!

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 08.03.2023.

FORENINGEN GLAMSBJERG.
REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling 8/3 2023 i Glamsbjerg Fritidscenter

Deltagere: Birgitte Wøhlk Laursen, Elmer Phillipsen, Ole Larsen, Ejvind Rosenvang

1. Valg af dirigent: Ole Larsen:
Ole Larsen konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt (22. februar 2033).

2. Afstemning om ændring af vedtaget på ordinær generalforsamling 22. februar 2023:
§ 11 ændres til:
”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mellem 5-7 medlemmer, der alle skal opfylde de i § 3 nævnte betingelser”
Punktet enstemmig vedtaget.

3. Eventuelt.

 

Ole Larsen Ejvind Rosenvang
___________________________ ________________________
Dirigent Sekretær

Det underskrevne referat forefindes hos sekretæren.