Det sker!

Det sker!

maj 9, 2017

Kirkeparken (Projektbeskrivelse)

Projektbeskrivelse for Kirkeparken

Projektområdets placering

Projektområdet omfatter matrikel 20aa, Glamsbjerg By, Køng, beliggende Poul Mose Parken 111, 5620 Glamsbjerg samt matrikel 20æ, Glamsbjerg BY, Køng. Projektarealet ligger umiddelbart syd for Glamsbjerg Kirke og areal, hvor der opføres et nyt sognehus. Se kort 1.

 

Ejerforhold

Matrikel 20aa ejes af Assens Kommune og matrikel 20 æ ejes af Køng Sogn Menighedsråd.

 

Areal

Matrikel 20æ: 111 m2

Matrikel 20aa: 4668 m2

 

Arealanvendelse

Projektområdet ligger ubenyttet hen. På arealet er en mindre sø, der er omfattet af en § 3-beskyttelse. Terrænet i projektområdet danner en skål ned mod søen og ligger således lavt i forholdt til omkringliggende matrikler. Ind mod kirken står en række store træer, der ikke vurderes bevaringsværdige. De fleste er tilgroet med efeu i væsentligt omfang. Selve arealet er tilgroet med højt græs og krat.

 

SE BILLEDE 1

Kort 1: Projektområdet er markeret med rødt. Nord for projektområdet ligger Glamsbjerg Kirke og nordøst derfor vil blive opført et nyt sognehus.

 

Introduktion og baggrund

Baggrunden for ideen om at skabe en lille park i umiddelbar nærhed af Glamsbjerg Kirke og et nyt sognehus, blev skabt i forbindelse med, at Lions Club International i 2017 har 100-års jubilæum.

I den anledning markeres dette jubilæum over hele verden, og det er derfor også blevet diskuteret i Lions Glamsbjerg, hvordan vi på behørig vis ønsker at fejre 100 -året.

Det er Lions Glamsbjergs ønske, at vi vil forsøge at skabe noget helt unikt, og her opstod ideen om sammen med helt centrale samarbejdspartnere (Glamsbjerg Kirke/Menighedsrådet og Foreningen Glamsbjerg) at forsøge at skabe en lille park til glæde for borgerne i vores by.

Der vil blive lagt vægt på, at parken bliver opført i en ramme af æstetisk skønhed, der giver lyst til at finde ro og mulighed for fordybelse.

 

Idé

Ideen er at skabe en æstetisk og smuk mindre park i umiddelbar nærhed af Glamsbjerg Kirke og et nyt sognehus.

Parken skal være et sted, hvor man kan finde øjeblikke med tid til fordybelse og omtanke – et udendørs refugium, hvor man kan finde fred og ro i en tid, hvor tingene går ekstremt hurtigt og de enorme informationsmængder fylder vores hverdag.

Parken vil blive et sted:

  • Hvor børn fra de nærliggende daginstitutioner vil kunne søge hen for at lege og nyde deres medbragte mad.
  • Hvor de unge vil nyde den smukke park sammen med et par venner eller måske den, man holder af.
  • Hvor ældre vil søge hen og nyde stilheden og roen og måske se på de legende børn, der undersøger søens mysterier.
  • Hvor børnefamilierne tager hen, når de f.eks. har besøg af familie og venner

 

Parken vil blive gennemført i samme tidsperiode som opførelsen af et helt nyt sognehus, som vil være beliggende i skel til parken og til kirken.

 

Dispositionsplan for indretning af Kirkeparken

Der er udarbejdet et udkast til dispositionsplan for parken. Udkastet skal bearbejdes yderligere, og der skal tages stilling til søens omfang.

SE BILLEDE 2

Kort 2: Udkast på dispositionsplan for indretning af Kirkeparken.

 

Organisering

Projektet med at skabe Kirkeparken er organiseret ved, at Glamsbjerg Kirke/Menighedsrådet, Foreningen Glamsbjerg og Lions Glamsbjerg er gået sammen om at gennemføre etableringen af parken. Efterfølgende er samarbejdet udvidet til Assens Kommune, som har tilkendegivet deres opbakning til parkprojektet.

Assens Kommune vil være en central samarbejdspartner, idet kommunen ejer matrikel 20aa, hvorpå parken skal etableres, og samtidig vil det være nødvendigt med en væsentlig medvirken fra kommunen i forbindelse med de nødvendige godkendelser. Det skal endeligt afklares, hvordan projektområdet stilles til rådighed fra kommunens side, og om der skal udarbejdes en brugsretsaftale. I det omfang Assens Kommune indenfor de økonomiske rammer har mulighed for at bidrage, vil kommunen også være en del af etableringen af parkanlægget. Dette vil primært være med arbejdskraft (seniorjobbere) fra entreprenørgården. Entreprenørgården kan ikke bidrage med yderligere uden en politisk bevilling.

Assens Forsyning har vist interesse for søen som regnvandsbassin. Såfremt der etableres et regnvandsbassin vil Assens Forsyning forventeligt kunne afholde udgiften til oprensning. Det er dog under forudsætning af, at parkprojektet kan gennemføres og ikke vil blive begrænset af en funktion af søen som regnvandsbassin. Assens Kommune afklarer nærmere med Assens Forsyning.

 

Planforhold

I Kommuneplan 2013 er området omfattet af en ramme til boligformål. Der vil i forbindelse med Kommuneplan 2017 ske en ændring i rammeafgrænsningen, så området udlægges til offentlige formål. Derudover er området omfattet af en lokalplan, der udlægger området til grønt område, der ikke kan bebygges. Det er vurderingen, at der indenfor lokalplanens rammer vil kunne dispenseres til mindre bebyggelse. Opførelse af væsentligt byggeri vil kræve en ændring af lokalplanen.

 

Forudsætninger for etablering

  • Den nordligste del ind mod kirken er omfattet af en kirkefredning. Skal der ændres på arealet indenfor fredningen, skal Fredningsnævnet inddraget, og der skal eventuelt søges om en dispensation. Assens Kommune er sekretær for fredningsnævnet.
  • Søen på arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse. Tilstandsændringer som oprensning kan derfor kun ske på baggrund af en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

 

Kommende begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

0 Kommentarer

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *